Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-12-2020 13:39

Απώλειες στα υδρευτικά δίκτυα των Κοινοτήτων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον εγχώριο τύπο, σε σχέση με παράπονα των κοινοτήτων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου για το ψηλό ποσοστό απωλειών στα υδρευτικά τους δίκτυα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διευκρινίζει τα πιο κάτω:

Η ορθή λειτουργία των υδρευτικών δικτυών των Δήμων, Κοινοτήτων και Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, σύμφωνα με τον Νόμο, είναι αποκλειστική ευθύνη των Τοπικών Αρχών. Το ΤΑΥ είναι υποχρεωμένο να παρέχει ικανοποιητικές ποσότητες νερού για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Προς τούτο υλοποιεί σειρά αναπτυξιακών έργων όπως φράγματα, μονάδες αφαλάτωσης και δίκτυα διανομής νερού σε παγκύπρια βάση, παραδίδοντας ικανοποιητικές ποσότητες νερού στις κεφαλές των υδρευτικών δικτυών των Δήμων, Κοινοτήτων και Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι, εκτός από την υποχρέωση για συνεπή πληρωμή των οφειλών τους προς το ΤΑΥ, τα Κοινοτικά Συμβούλια έχουν νομική υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα έσοδα από την πώληση πόσιμου νερού στους τελικούς καταναλωτές, για τη συντήρηση/αντικατάσταση των δικτύων/συστημάτων διανομής νερού ύδρευσης.

Αντίθετα με την υποχρέωση αυτή, πολλά Κοινοτικά Συμβούλια δεν πληρώνουν συστηματικά τις οφειλές τους προς το ΤΑΥ και, όπως φαίνεται από το ψηλό ποσοστό απωλειών, τα έσοδα που λαμβάνουν από την πώληση νερού δεν αξιοποιούνται για την αναβάθμιση και εύρυθμη λειτουργία των δικτύων.

Σημειώνεται ότι, το 2017 η Κυβέρνηση, προκειμένου να βοηθήσει τις κοινότητες να αντεπεξέλθουν στα χρέη τα οποία δημιούργησαν από τη μη πληρωμή των υποχρεώσεων τους προς το ΤΑΥ και να βελτιώσουν τα δίκτυά τους, παραχώρησε ποσό €18.6 εκατ. περίπου, έναντι των οφειλών που είχαν δημιουργήσει. Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός κοινοτήτων επανδημιούργησαν χρέη προς το ΤΑΥ, μη καταβάλλοντας τα ποσά τα οποία συλλέγουν από τους πολίτες.

Προς αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται από την παρατηρούμενη μη εφαρμογή του Νόμου από αριθμό Κοινοτικών Συμβουλίων, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επεξεργάζεται μέτρα προκειμένου τα παρανομούντα Συμβούλια να υποχρεωθούν να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να συντηρούν ικανοποιητικά τα υδρευτικά τους δίκτυα, για να μειωθούν οι απώλειες, ενώ παράλληλα να καταβάλλουν στο ΤΑΥ τα χρέη τους από την αγορά νερού.

(ΜΑΚ)