Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-12-2020 18:32

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση φορολογικής απαλλαγής ύψους 20% για νέους φορολογικούς κατοίκους που εργοδοτούνται στη Δημοκρατία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, έχει ψηφίσει σε Νόμο, νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών με απώτερο στόχο τη διατήρηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως χώρα προσέλκυσης εργοδοτουμένων, μέσω δημιουργίας πραγματικής υποδομής και υπόστασης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων.

Με τον ψηφισθέντα Νόμο, τροποποιήθηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, έτσι ώστε να επεκταθεί για ακόμη πέντε έτη (μέχρι το 2025) το υφιστάμενο πλαίσιο φορολογικής απαλλαγής εργοδοτουμένων, που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου τη χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησής τους. Επιπλέον, προστέθηκε διάταξη όπου διασφαλίζεται η εφαρμογή της πρόνοιας αυτής για πέντε έτη από την έναρξη της εργοδότησης. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο, δίδεται απαλλαγή ύψους 20% από τον φόρο εισοδήματος, από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης ή δίδεται απαλλαγή για ποσό €8.550, οποιοδήποτε ποσό είναι μικρότερο. Το πλαίσιο νομοθετήθηκε αρχικά το 2008, επεκτάθηκε το 2015 για πέντε έτη και λήγει στις 31/12/2020.

(ΕΚ)