Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-01-2021 11:54

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών αναφορικά με αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες

Από τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής του Περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου, Ν 184(Ι)/2017, όπως τροποποιήθηκε, έχει παρατηρηθεί ότι πολίτες και οργανωμένα σύνολα υποβάλλουν απευθείας τα αιτήματά τους ενώπιον του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών.

Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το αίτημα για πρόσβαση σε πληροφορίες δυνάμει του Ν 184(Ι)/2017 θα πρέπει να τίθεται ενώπιον της Δημόσιας Αρχής, από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες και όχι ενώπιον του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών.

Με την πάροδο των 30 ημερών ή της παράτασης που ενδεχομένως να έχει δοθεί στην αρμόδια Αρχή για να απαντήσει στον πολίτη, αν δεν υπάρχει ικανοποίηση του αιτήματός του, ενεργοποιείται το δικαίωμα υποβολής παραπόνου (άρθρο 42), ενώπιον της Επιτρόπου Πληροφοριών.

Η υποβολή των αιτημάτων απευθείας στο Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών, αφενός δεν προβλέπεται, αφετέρου δεν εξυπηρετεί και τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω νομοθεσία που είναι ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης, αφού για να αποδείξει η Δημόσια Διοίκηση ότι συμμορφώνεται με την Αρχή της Διαφάνειας και Λογοδοσίας, θα πρέπει να απαντήσει στο αίτημα.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι, αρκετά από τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες δεν αφορούν στην εν λόγω νομοθεσία, αλλά ρυθμίζονται από άλλη ειδική νομοθεσία ή ακόμα από Ενωσιακή νομοθεσία, που υπερισχύει έναντι του Ν 184(Ι)/2017. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Δημόσιες Αρχές δεν έχουν υποχρέωση να διαθέσουν στους πολίτες τις ζητούμενες πληροφορίες.

Το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών, θα συνεχίσει να δίνει καθοδήγηση, προκειμένου να αφομοιώσει το κοινό τις πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας και να επιτευχθεί ο στόχος του ουσιαστικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης.

 

(IK/ΕΧΡ)