Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 12:47

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια - Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει ότι λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι πρόνοιες του Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 για τα Εργοτάξια, εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα εργοτάξια.

Ο Οδηγός αυτός ετοιμάστηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απλές οδηγίες προστασίας των εργαζομένων από τον κορωνοϊό, μεταφρασμένες στα Αγγλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά Ρουμάνικα και Τούρκικα, καθώς και ερωτηματολόγιο ελέγχου (Μέρος Α και Μέρος Β) για διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια και για την προστασία των προσώπων στην  εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.

Αυτός ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές του έργου, τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), το μελετητή/επιβλέποντα, τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστή ασφάλειας και υγείας μελέτης και συντονιστή, ασφάλειας και υγείας εκτέλεσης), τον διευθυντή του έργου, τον διευθυντή ή υπεύθυνο μηχανικό του εργοταξίου, τον εργολάβο, τους υπεργολάβους, καθώς και σε οποιανδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο που δραστηριοποιείται σε εργοτάξιο.

Τα προτεινόμενα στον Οδηγό ειδικά μέτρα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και αυτά δύνανται να διευρύνονται και να εξειδικεύονται/προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου (είδος, μέγεθος) και τις ειδικές απαιτήσεις των συντελεστών του έργου. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτούμενων μέτρων για την διαχείριση των κινδύνων, σύμφωνα με τις γενικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας και τις ειδικές πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται όλες οι Οδηγίες, τα Πρωτόκολλα και Διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και άλλα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Αναμένεται από όλους τους συντελεστές των έργων να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα ειδικά μέτρα προστασίας όλων των προσώπων στην εργασία και τυχόν άλλων προσώπων που επηρεάζονται, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές νομοθεσίες μέτρα περιλαμβανομένης της έκδοσης ειδοποιήσεων βελτίωσης ή/και απαγόρευσης της εκτέλεσης εργασιών καθώς και της ποινικής δίωξης των παραβατών ή και της επίδοσης σε αυτούς εξώδικου προστίμου.

 

(ΙΚ/ΕΧΡ)