Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 18:44

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 3ο τρίμηνο του 2020 (Ετήσια μεταβολή -1,3%)

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τρίτο τρίμηνο του 2020, υπολογίζεται στις 104,21 μονάδες. Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 4,8% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 1,3%.

Η διακύμανση του Δείκτη για την περίοδο από το 3ο τρίμηνο του 2019 μέχρι και το 3ο τρίμηνο του 2020, καθώς επίσης η τριμηνιαία και η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

3ο Τρίμηνο 2019

4ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2020

3ο Τρίμηνο 2020

Τριμηνιαίος ΔΤΚατ(2015=100)

105,64

106,51

109,13

109,48

104,21

Τριμηνιαία μεταβολή(%)

-6,3

0,8

2,5

0,3

-4,8

Ετήσια μεταβολή1 (%)

2,4

-0,5

1,1

-2,9

-1,3

 

1 Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμός

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ)είναι ένας τριμηνιαίος δείκτης που μετρά τη μεταβολή της μέσης τιμής των οικιστικών μονάδων. Καλύπτει όλους τους τύπους οικιστικών μονάδων, καινούρια και υφιστάμενα. Η αξία της γης περιλαμβάνεται στη τιμή.

Πηγή στοιχείων

Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επι μέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταρτισμός στοιχείων

Τα δεδομένα κατηγοροποιούνται σε δυο στρώματα, στις υφιστάμενες και νέες οικιστικές μονάδες και για κάθε στρώμα η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον καταρτισμό του επι μέρους δείκτη είναι το μοντέλο Rolling Window Hedonic Regression. Στη συνέχεια, οι επι μέρους δείκτες σταθμίζονται με βάση το άθροισμα της αξίας των ακινήτων κάθε στρώματος κατά το προηγούμενο έτος.

Έτος βάσης

Το έτος βάσης είναι το 2015=100.

Αναθεώρηση στοιχείων

Τα αποτελέσματα προσδιορίζονται ως προκαταρκτικά και στη συνέχεια αναθεωρούνται μόλις υπάρξουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

 (ΣΧ)