Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-02-2021 09:34

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της εταιρείας Lazaros Hadjiforados & Sons Ltd (ΛΑΡ/0155-0156/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για προσθήκες/μετατροπές σε υφιστάμενες εγκεκριμένες με πολεοδομική άδεια αποθήκες και αλλαγή χρήσης τους σε υπεραγορά και αποθήκη, στο τεμάχιο αρ. 380 (παλαιοί αρ. 43, 44, 303 και 304), του Φ/Σχ. 50/06.Ε1, Τμήμα 31, στον Δήμο Αραδίππου, στην Επαρχία Λάρνακας. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της Ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείκατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας,τηνΤετάρτη 03/03/2021, η ώρα 09.30 π.μ. – 11.30 π.μ., στην αίθουσα διαλέξεων του Δημαρχείου Αραδίππου (αρ. τηλ.: 24811030), όπου θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, για σκοπούς αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Σημειώνεται ότι, στις 08.45 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.  

(ΜΓ/ΣΧ)