Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-02-2021 12:57

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 4ο τρίμηνο 2020 (Ετήσια Μεταβολή -33,3%)

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έφτασε στις 79,8 μονάδες (βάση 2015=100) σημειώνοντας μείωση της τάξης του 33,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, μειώσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 78,7%, οι πλωτές μεταφορές κατά 55,2%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 36,4% και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 31,2%, ενώ άνοδο κατά 1,9% κατέγραψαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε μείωση της τάξης του 30,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σημ.: Στο γράφημα δεν περιλαμβάνεται ο κώδικας NACE 51.

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

Κώδικας NACE Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης

(2015=100)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Οκτ-Δεκ 2019

Οκτ-Δεκ 2020

 

Οκτ-Δεκ 2020/

Οκτ-Δεκ 2019

Ιαν-Δεκ2020/

Ιαν-Δεκ2019

Η

Μεταφορές και Αποθήκευση

119,7

79,8

 

-33,3

-30,4

49

Χερσαίες μεταφορές και

μεταφορές μέσω αγωγών

132,0

83,9

 

-36,4

-37,7

50

Πλωτές μεταφορές

89,6

40,1

 

-55,2

-60,1

51

Αεροπορικές μεταφορές

3.809,2

812,2

 

-78,7

-81,8

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστητιότητες

111,2

76,5

 

-31,2

-23,8

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

145,8

148,5

 

1,9

2,0

Σημείωση: Οι μεγάλες αυξομειώσεις που παρουσιάζονται στις τιμές του δείκτη για τον κλάδο 51 οφείλονται στο άνοιγμα/κλείσιμο αεροπορικών εταιρειών.

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις που αφορούν στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών, των πλωτών μεταφορών, των αεροπορικών μεταφορών, της αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων και των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων.

Συλλογή στοιχείων

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω κλάδους. Διεξάγεται τηλεφωνικώς, με χρήση τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τα στοιχεία συλλέγονται σε τριμηνιαία βάση.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης παράγεται για τους πέντε κλάδους του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) που αποτελούν τον τομέα των Μεταφορών και Αποθήκευσης. Έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή την μεταβολή στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων για την περίοδο αναφοράς σε σχέση με το μέσο όρο του 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των τριμηνιαίων δεικτών είναι 100.

Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από τις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν τον κύκλο εργασιών κάθε κλάδου σε σχέση με το σύνολο του τομέα.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Μεταφορές και Επικοινωνίες

Επικοινωνία

Άντρη Μηλιδώνη: Τηλ:+357 22 602240, Ηλ. Ταχ.: amilidoni@cystat.mof.gov.cy

 

(IK/ΣΧ)