Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-02-2021 18:06

Ανακοίνωση σε σχέση με τη μίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας

Σε απάντηση σημερινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μέχρι σήμερα αρνείτο να απαντήσει τις επιστολές μας για το θέμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Για το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας υφίσταται αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕΜ). Είναι άξιον απορίας πως γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να ενημερώνεται καν η ΔΕΜ.

Το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) επιβάλλει όπως, ακόμη και σε απλές ενοικιάσεις γης για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκμίσθωση συνιστά και τροποποίηση υφιστάμενης δημόσιας σύμβασης, για την οποία θα έπρεπε να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία που αφορά σε τέτοιες τροποποιήσεις. Αρμόδια όργανα  για την έγκριση τέτοιας τροποποίησης είναι η ΔΕΜ και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Το βασικότερο είναι πως ο χειρισμός που έγινε έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Η εκμίσθωση κρατικής γης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, πέραν της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, διασφαλίζει την εκμίσθωση στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Παραμένουμε στη θέση ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν άφησε στην έκθεση της κανένα υπονοούμενο, κατέγραψε μόνο γεγονότα. Η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, και ένας εκ των Διευθυντών της εταιρείας είναι πρόσωπο από το  οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, μεταξύ των ετών 2018 και 2020, οκτώ πρόσωπα που είναι διευθυντές σε μητρική (holding) εταιρείας έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παράβαση των ισχύοντων κριτηρίων, με πάροχο το δικηγορικό γραφείο στο οποίο έχουν συμφέρον οι θυγατέρες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να αποσιωπήσουμε τα γεγονότα αυτά;

Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει με την εξέταση της διαδικασίας πολιτογράφησης των οκτώ προσώπων ώστε να διερευνηθούν και άλλες τπυχές της διαδικασίας. Με δεδομένη την άρνηση της Κυβέρνησης για παραχώρηση των σχετικών φακέλων, θα αρχίσουμε με τα πέντε πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν στις 21.8.2020, μετά δηλαδή που τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί ΚΔΠ 379/2020, και εκτός της περιόδου των όρων εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που υπάρξουν οποιαδήποτε άλλα ευρήματα, πέραν αυτών που έχουν ήδη περιληφθεί στη χθεσινή έκθεση, θα εκδώσουμε ειδική έκθεση.

------------------------- 

EI