Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-03-2021 12:58

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 4ο Τρίμηνο 2020

Ανεργία 8,0%  

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 456.101 άτομα ή 63,1% του πληθυσμού (άνδρες 70,3%, γυναίκες 56,5%) σε σύγκριση με 449.784 άτομα (62,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 419.424 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 58,1% (άνδρες 64,4%, γυναίκες 52,1%) σε σύγκριση με 421.303 άτομα (59,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 36.677 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 8,3%, γυναίκες 7,8%) σε σύγκριση με 28.481 άτομα (6,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Για το 2020 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 7,6% σε σύγκριση με 7,1% το 2019.

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,0%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,5% και για τις γυναίκες 68,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό ήταν 76,0% (άνδρες 81,7%, γυναίκες 70,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,5% σε σύγκριση με 61,4% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,2% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,4%, Βιομηχανία 18,9% και Γεωργία 2,7%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,4% της συνολικής απασχόλησης ή 47.716 άτομα (άνδρες 9,2%, γυναίκες 13,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 4ο τρίμηνο του 2019 ήταν 11,1% (άνδρες 7,3%, γυναίκες 15,3%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,6% ή 363.325 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,1% (47.473 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,1% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,9% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 28,4%, γυναίκες 10,9%) σε σύγκριση με 16,0% (άνδρες 15,9%, γυναίκες 16,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 45,1% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 25,2% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 29,7% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2019 ήταν 50,4%, 19,2% και 30,4%.

Πίνακας 1

 

 

 

 

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

4ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο 2019

 

4ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο 2019

Εργατικό Δυναμικό

 

 

 

 

 

Σύνολο

456.101

449.784

 

63,1

62,9

Άνδρες

244.510

236.296

 

70,3

68,8

Γυναίκες

211.591

213.489

 

56,5

57,6

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση

 

 

 

 

 

Σύνολο

419.424

421.303

 

58,1

59,0

Άνδρες

224.261

222.707

 

64,4

64,8

Γυναίκες

195.162

198.596

 

52,1

53,5

 

 

 

 

 

 

Ανεργία

 

 

 

 

 

Σύνολο

36.677

28.481

 

8,0

6,3

Άνδρες

20.248

13.589

 

8,3

5,8

Γυναίκες

16.429

14.893

 

7,8

7,0

 

Πίνακας 2

 

Απασχόληση

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

 

4ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο 2019

 

4ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο 2019

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

419.424

224.261

195.162

421.303

222.707

198.596

 

58,1

64,4

52,1

59,0

64,8

53,5

 

20–64

403.751

213.061

190.689

405.335

211.263

194.071

 

75,0

81,5

68,8

76,0

81,7

70,7

 

55–64

64.998

38.020

26.977

64.283

37.384

26.899

 

61,5

74,2

49,6

61,4

72,9

50,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργία

10.733

7.652

3.081

11.516

8.369

3.147

 

2,5

3,4

1,6

2,7

3,8

1,6

 

Βιομηχανία

80.406

66.365

14.040

79.370

64.924

14.446

 

19,2

29,6

7,2

18,9

29,1

7,3

 

Υπηρεσίες

328.287

150.244

178.042

330.417

149.415

181.003

 

78,3

67,0

91,2

78,4

67,1

91,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης

371.708

203.664

168.044

374.693

206.553

168.140

 

88,6

90,8

86,1

88,9

92,7

84,7

 

Μερική

47.716

20.597

27.118

46.610

16.154

30.456

 

11,4

9,2

13,9

11,1

7,3

15,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεργο-δοτούμενοι

56.099

36.325

19.773

57.070

35.755

21.315

 

13,4

16,2

10,1

13,5

16,1

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

363.325

187.936

175.389

364.233

186.952

177.281

 

86,6

83,8

89,9

86,5

83,9

89,3

 

Μόνιμοι

315.852

171.296

144.555

313.069

169.422

143.647

 

86,9

91,1

82,4

85,9

90,6

81,0

 

Προσωρινοί

47.473

16.640

30.834

51.164

17.530

33.634

 

13,1

8,9

17,6

14,1

9,4

19,0

 

 

Πίνακας 3

Ανεργία

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

4ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο 2019

 

4ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο2019

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

36.677

20.248

16.429

28.481

13.589

14.893

 

8,0

8,3

7,8

6,3

5,8

7,0

15–24

7.570

5.566

2.004

5.903

2.761

3.141

 

19,9

28,4

10,9

16,0

15,9

16,0

25–64

28.854

14.574

14.280

22.578

10.828

11.752

 

7,1

6,8

7,5

5,6

5,2

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 6 μήνες

16.531

8.636

7.896

14.354

7.090

7.264

 

45,1

42,7

48,1

50,4

52,2

48,8

6–11 μήνες

9.239

5.634

3.605

5.461

2.379

3.081

 

25,2

27,8

21,9

19,2

17,5

20,7

12+ μήνες

10.908

5.979

4.927

8.666

4.119

4.547

 

29,7

29,5

30,0

30,4

30,3

30,5

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρίμηνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η  έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους ούτε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και τους Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό / Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν  εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς
  • Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες 4 εβδομάδες για να βρουν εργασία
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς ή και,
  • Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

Μακροχρόνια άνεργοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο 12 μηνών και άνω.

Αδρανείς – Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό – Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υποθέματα Απασχόληση και Ανεργία

 

Επικοινωνία

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

2/3/2021

ΕΧ/ΕΙ