Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-03-2021 13:46

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Φεβρουάριος 2021

Πληθωρισμός -1,9%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2021 αυξήθηκε κατά 0,11 μονάδες και έφτασε στις 99,32 μονάδες σε σύγκριση με 99,21 μονάδες τον Ιανουάριο 2021. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 1,9%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

 

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2020 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστά -14,3% και -11,5% αντίστοιχα. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Πετρελαιοειδή παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 3,0% και η κατηγορία Ηλεκτρισμός τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή με ποσοστό -2,5%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2020, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,7%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά(-4,4). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (1,0%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,6%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-4,5%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,88), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,58) και Μεταφορές (-0,40). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (0,14). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2021 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2020 είχαν τα λαχανικά (-0,92), τα πετρελαιοειδή (-0,74) και ο ηλεκτρισμός (-0,54). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα πετρελαιοειδή (0,21) είχαν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Ιανουάριος

2021

Φεβρουάριος

2021

Φεβ 21/

Φεβ 20

Φεβ 21/

Ιαν 21

Ιαν- Φεβ 21/

Ιαν- Φεβ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

99,33

99,65

-4,42

0,32

-4,51

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

97,58

97,61

-0,69

0,03

-0,53

Ένδυση και Υπόδηση

90,63

90,14

-0,16

-0,54

2,38

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

106,12

105,75

-4,66

-0,35

-4,64

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

94,77

94,86

-0,65

0,09

-0,69

Υγεία

102,25

102,24

0,34

-0,01

0,35

Μεταφορές

94,22

95,16

-2,71

1,00

-2,98

Επικοινωνίες

91,50

91,48

-3,99

-0,02

-3,95

Αναψυχή και Πολιτισμός

101,90

102,09

2,13

0,19

2,11

Εκπαίδευση

106,76

106,76

-0,03

0,00

-0,03

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,21

105,21

-0,07

0,00

0,07

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

100,60

100,19

0,61

-0,41

0,89

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

99,21

99,32

-1,89

0,11

-1,74

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Φεβ 21/

Φεβ 20

Φεβ 21/

Ιαν 21

Γεωργικά Προϊόντα

655

-11,50

0,02

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

0,21

0,00

Ηλεκτρισμός

319

-14,29

-2,49

Πετρελαιοειδή

550

-8,48

2,95

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

0,65

-0,09

Γενικός Δείκτης

10000

-1,89

0,11

 

Πίνακας 3

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Φεβ 21/

Φεβ 20

Φεβ 21/

Ιαν 21

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

-0,88

0,06

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

-0,02

0,00

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,01

-0,04

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

-0,58

-0,04

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,04

0,01

Υγεία

637

0,02

0,00

Μεταφορές

1524

-0,40

0,14

Επικοινωνίες

439

-0,17

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,12

0,01

Εκπαίδευση

392

0,00

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

-0,01

0,00

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,05

-0,04

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-1,91

0,11

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   


Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Φεβ 21/ Φεβ 20

Θετική επίπτωση

 

   Φρέσκα φρούτα

0,18

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,11

Αρνητική επίπτωση

 

   Φρέσκα λαχανικά

-0,92

   Πετρελαιοειδή

-0,74

   Ηλεκτρισμός

-0,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-1,91

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Φεβ 21/ Ιαν 21

Θετική επίπτωση

 

   Πετρελαιοειδή

0,21

Αρνητική επίπτωση

 

   Ηλεκτρισμός

-0,08

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,11

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για έναν χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                  

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Φεβρουάριο 2021. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

•           οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εκεί όπου δεν ήταν διαθέσιμες εφαρμόζοντας την αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον συνήθη εποχιακό τους χαρακτήρα.

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ.:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ.:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΕΧΡ)