Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-03-2021 14:37

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται για σύναψη σύμβασης δημοσίου στο πλαίσιο του διαγωνισμού με θέμα «Διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών από κινητές μονάδες δειγματοληψίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19», όπως υποβάλουν τη προσφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement (www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν τη προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού μέσω του συστήματος δημοσίων συμβάσεων e-procurement.

Για σκοπούς καθοδήγησης όσον αφορά την εγγραφή τους στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων e-procurement και την υποβολή της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς στο 22605050.

Υπεύθυνη Συντονίστρια Διαγωνισμού είναι η κα Μαριλενα Αθανασίου, τηλ. επικοινωνίας 22605763.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 9 π.μ..

(ΜΚΥ)