Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-04-2021 15:21

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου μέσω των συνελεύσεων των πολιτών και των μελετών εκτίμησης αντικτύπου

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε σήμερασε διαδικτυακή συζήτηση, με θέμα την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου μέσω των συνελεύσεων των πολιτών και των μελετών εκτίμησης αντικτύπου.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγιάννης υπογράμμισε τη σημασία της απευθείας συμμετοχής των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των νομοθεσιών, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων συνεπειών και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο κ. Χατζηγιάννης επεσήμανε, παράλληλα, ότι η αθέμιτη επιρροή, η σύγκρουση συμφέροντος και η διαφθορά πρέπει να αποκλείονται μέσω ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου. Συναφώς, αναφέρθηκε στην έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κώδικα Δεοντολογίας για τους βουλευτές καθώς και σε υπό εξέταση νομοσχέδια για την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, τη ρύθμιση της λειτουργίας των ομάδων άσκησης πίεσης και της προστασίας των πληροφοριοδοτών.

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταβάλλεται προσπάθεια για διεξαγωγή της ευρύτερης δυνατής διαβούλευσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, στο πλαίσιο συζήτησης προτάσεων νόμου και νομοσχεδίων, ενώ απαιτείται και η υποβολή εκθέσεων αντικτύπου για πιθανές συνέπειες της προτεινόμενης νομοθεσίας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο κ. Χατζηγιάννης χαρακτήρισε χρήσιμη την πρακτική των «συνελεύσεων των πολιτών», κυρίως σε ό,τι αφορά τη συζήτηση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί επωφελής, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης απογοήτευσης για το πολιτικό γίγνεσθαι. Ο κ. Χατζηγιάννης επεσήμανε επίσης τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συμμετοχής των πολιτών. Σημείωσε δε ότι η δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς και η δημιουργία, πρόσφατα, πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το «Μέλλον της Ευρώπης», αποτελούν σημαντικά εργαλεία που ενισχύουν τη δημοκρατία.

ΙΚ