Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-05-2021 13:17

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων: Φεβρουάριος 2021

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (βάση 2015=100)(Πίνακας 1).

Επιπρόσθετα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (βάση 2015=100) (Πίνακας 2).

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 7,6% και ο δείκτης όγκου μείωση 4,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020.

 

 

Πίνακας 1

Κώδικας

(NACE Αναθ. 2)

Οικονομική

Δραστηριότητα

Δείκτης Αξίας (2015=100)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή

(%)

Φεβ 2021

Φεβ 2021/

Φεβ 2020

Ιαν-Φεβ 2021/

Ιαν-Φεβ 2020

47 εκτός 47.3

Λιανικό εμπόριο εκτός των καυσίμων οχημάτων

109,8

 

0,1

-4,7

47.1

Λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

113,6

 

-1,6

3,4

47.11

Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

115,8

 

-1,5

4,5

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

80,4

 

-2,7

-18,9

47.2

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (σε ειδικευμένα καταστήματα)

116,4

 

11,1

9,7

47.2+47.11

Εδώδιμα προϊόντα

115,9

 

0,2

5,2

47.19+47.4+47.5

+47.6+47.7+47.9

Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων)

102,2

 

0,0

-18,0

47.51+47.71+47.72

Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα

87,2

 

-6,1

-40,1

47.43+47.52+47.54

+47.59+47.63

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, κ.ά.

141,2

 

10,0

-9,5

47.41+47.42+47.53

+47.61+47.62+47.64

+47.65+47.76

+47.77+47.78

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κουρτίνες, χαλιά, βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιγνίδια, άνθη, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, κ.ά.

84,1

 

-5,8

-16,6

47.3

Λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

80,3

 

-22,8

-29,2

 

 

 

 

 

 

47

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

106,2

 

-2,6

-7,6

 

 

Πίνακας 2

Κώδικας

(NACE Αναθ. 2)

Οικονομική

Δραστηριότητα

Δείκτης Όγκου (2015=100)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή

(%)

Φεβ 2021

Φεβ 2021/

Φεβ 2020

Ιαν-Φεβ 2021/

Ιαν-Φεβ 2020

47 εκτός 47.3

Λιανικό εμπόριο εκτός των καυσίμων οχημάτων

116,4

 

3,1

-2,7

47.1

Λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

116,0

 

1,9

7,2

47.11

Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

118,2

 

2,0

8,4

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα)

82,7

 

0,4

-16,7

47.2

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (σε ειδικευμένα καταστήματα)

117,8

 

20,8

19,4

47.2+47.11

Εδώδιμα προϊόντα

118,2

 

4,4

9,8

47.19+47.4+47.5

+47.6+47.7+47.9

Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων)

114,1

 

1,3

-17,5

47.51+47.71+47.72

Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα

96,9

 

-6,1

-41,7

47.43+47.52+47.54

+47.59+47.63

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, κ.ά.

149,8

 

8,8

-11,0

47.41+47.42+47.53

+47.61+47.62+47.64

+47.65+47.76

+47.77+47.78

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κουρτίνες, χαλιά, βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιγνίδια, άνθη, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, κ.ά.

104,7

 

0,3

-10,8

47.3

Λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

88,0

 

-15,0

-21,2

 

 

 

 

 

 

47

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

112,9

 

1,0

-4,9

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Σκοπός και κάλυψη

Σκοπός των Δεικτών Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων είναι η παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στο λιανικό εμπόριο. Καλύπτονται οι δραστηριότητες του Κλάδου 47 της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NACE 2).

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μηνιαία από τη Στατιστική Υπηρεσία, είτε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με αποστολή τηλεομοιότυπων είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεκινά πέντε μέρες μετά το τέλος της υπό εξέταση περιόδου και, συνήθως, ολοκληρώνεται μέσα σε σαράντα πέντε μέρες.

Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει τις πωλήσεις αγαθών της επιχείρησης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εξαιρουμένου του Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένων δασμών και φόρων.

Μέθοδος υπολογισμού και πρακτικές δημοσίευσης

Οι Δείκτες έχουν ως έτος βάσης το 2015, δείχνουν δηλαδή τη μηνιαία μεταβολή στον Κύκλο Εργασιών ή στον Όγκο του Κύκλου Εργασιών σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο του Κύκλου Εργασιών ή του Όγκου του Κύκλου Εργασιών κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των Δεικτών Κύκλου Εργασιών για τους δώδεκα μήνες είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης για κάποιο μήνα είναι 105,3 αυτό σημαίνει ότι η Αξία του Κύκλου Εργασιών ή ο Όγκος του Κύκλου Εργασιών για τον συγκεκριμένο μήνα αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο Κύκλο Εργασιών ή τον μέσο μηνιαίο Όγκο Κύκλου Εργασιών του 2015 αντίστοιχα.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών αναφέρεται σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Ενώ ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών αναφέρεται σε σταθερές τιμές και προκύπτει από τον αποπληθωρισμό του Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών χρησιμοποιώντας ως αποπληθωριστή τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ).

Για τον καταρτισμό του ολικού Δείκτη, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τις διάφορες Τάξεις (υποσύνολα δραστηριοτήτων) του Λιανικού Εμπορίου όπως αυτές ορίζονται στην ταξινόμηση NACE 2. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από τα αποτελέσματα τις ετήσιας Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν το μερίδιο του κύκλου εργασιών κάθε τάξης σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών του λιανικού Εμπορίου.

Καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ή περισσότερα άτομα και δείγμα από μικρότερες επιχειρήσεις.

Ο καταρτισμός των Δεικτών γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Οι Δείκτες αποστέλλονται κάθε μήνα στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ή να επικοινωνούν με την κα Ευαγγελία Ευσταθίου: τηλ.: 22602196, ηλ. ταχ.: eefstathiou@cystat.mof.gov.cy

(ΕΚ/ΕΧΡ)