Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-05-2021 15:34

Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση και Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Τίτλος Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση και Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα - Αριθμός Διαγωνισμού: ΚΠΣ/6/2020/Υ(Α) 

Ημερομηνία Προκήρυξης: 06/05/2021 

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11/06/2021 

 

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνών και Έργων ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση και Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, με εκτιμώμενη αξία €300.000 συν Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου ποσού προαίρεσης €50.000 συν Φ.Π.Α), με διάρκεια εκτέλεσης συμβολαίου ίση με 30 μήνες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσα από το σύστημα του eProcurement έχει οριστεί η 11η Ιουνίου 2021.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Επικοινωνίας για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Κύπρο. Το αντικείμενο της Σύμβασης διακρίνεται σε έξι (6) Δράσεις (σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού) οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικού τύπου εργασίες/παραδοτέα που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  της Κύπρου καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής Χερσαίων Μεταφορών (ΕΣΧΜ).

Ο γενικότερος στόχος της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής η οποία θα υποστηρίξει:

  1. Την οργανωμένη συμμετοχή των πολιτών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της επιλογής και εισαγωγής μέτρων Βιώσιμης Κινητικότητας στην Κύπρο, μέσω των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης των ΣΒΑΚ της χώρας, ώστε να υπάρξει πλατιά κοινωνική και θεσμική υποστήριξη.
  2. Την θετική προβολή της προώθησης υλοποίησης των προβλεπόμενων από τα ΣΒΑΚ μέτρων και έργων.
  3. Την ενημέρωση των πολιτών για τις διαθέσιμες επιλογές κινητικότητας με στόχο την αύξηση της πολυτροπικότητας των διακινήσεων, και την δημιουργία δομών επικοινωνίας και προβολής της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι οποίες θα παραμείνουν και μετά την λήξη της Σύμβασης.
  4. Τη διαμόρφωση νέας κουλτούρας ως προς την αστική κινητικότητα και τα φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης.

Ο Ανάδοχος της Σύμβασης θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνιακή υποστήριξη και ανάδειξη των έργων και των δράσεων που υλοποιούνται για την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας μέσα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Έμφαση θα δοθεί στην θετική προβολή της μέχρι τώρα υλοποίησης αλλά και του μελλοντικού πλάνου των μέτρων/έργων  που  προτείνονται μέσα από τα ΣΒΑΚ που έχουν ήδη εκπονηθεί (Λεμεσού και Λάρνακας) αλλά και από τα ΣΒΑΚ Λευκωσίας, Πάφου, Αμμοχώστου και της Εθνικής Στρατηγικής Χερσαίων Μεταφορών (ΕΣΧΜ) που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν εντός της προγραμματικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι, το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

 

(ΑΤ)