Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-05-2021 13:24

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Απρίλιος 2021 (Συνολική Απασχόληση: 53.337)

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2021 αυξήθηκε κατά 687 άτομα (1,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 53.337 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 1.026 άτομα (-3,7%), από 27.715 σε 26.689 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.773 άτομα (10,8%) φθάνοντας τις 18.247 σε σχέση με 16.474 άτομα τον Απρίλιο του 2020.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (5,3%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,2%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,1%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζουν ισότιμα το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και το προσωπικό  της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,9%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (24,9%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,0%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,2%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση σε δύο κατηγορίες, με το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (-0,3%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες, με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (8,4%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμόςατόμων

 

% Μεταβολή

 

Απρ. 2020

Μαρ. 2021

Απρ. 2021

 

Απρ.21/ Απρ.20

Απρ.21/

   Μαρ.21

Δημόσια

Υπηρεσία

Σύνολο

17.354

17.335

17.330

 

-0,1%

0,0%

Μόνιμοι

11.090

10.674

10.652

 

-3,9%

-0,2%

Έκτακτοι

6.264

6.661

6.678

 

6,6%

0,3%

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

14.149

14.462

14.897

 

5,3%

3,0%

Μόνιμοι

9.648

9.275

9.275

 

-3,9%

0,0%

Έκτακτοι

4.501

5.187

5.622

 

24,9%

8,4%

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.686

12.564

12.709

 

0,2%

1,2%

Μόνιμοι

6.977

6.781

6.762

 

-3,1%

-0,3%

Έκτακτοι

5.709

5.783

5.947

 

4,2%

2,8%

Σύνολο

Σύνολο

44.189

44.361

44.936

 

1,7%

1,3%

Μόνιμοι

27.715

26.730

26.689

 

-3,7%

-0,2%

Έκτακτοι

16.474

17.631

18.247

 

10,8%

3,5%

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.461

8.283

8.401

 

-0,7%

1,4%

Γενικό Σύνολο

 

52.650

52.644

53.337

 

1,3%

1,3%

 

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Γιώργος Αλεξ. Γεωργίου: Τηλ:+357-22602233, Ηλ. Ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142,

Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΙΚ/ΕΙ)