Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-06-2021 15:39

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση μιας κενής θέσης Φωτογράφου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Βάσει της πρόνοιας του Άρθρου 34(5) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ανατέθηκε με απόφαση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η θεματοθέτηση, διεξαγωγή και βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Φωτογράφου στο ΓΤΠ όπως ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5201 - ημερ. 24/05/2019.

Οι εν λόγω εξετάσεις διεξήχθησαν βάσει του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 (Ν. 22(Ι)/2006) και οι υποψήφιοι προσκλήθηκαν ονομαστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προσέλθουν στους ενδεδειγμένους χώρους.

Οι υποψήφιοι παρακάθησαν γραπτές εξετάσεις στα:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (Φωτογράφου).

Επιτυχόντες στις άνωθεν Γραπτές Εξετάσεις θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και, στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή, 40% τουλάχιστον. Οι συμμετέχοντες που δεν έχουν εξασφαλίσει την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το κατά πόσο ικανοποιούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ότι η τελική κρίση για την κατοχή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τα αποτελέσματα των πιο πάνω εξετάσεων δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στις 4/6/2021 και μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ:

             

ΝΑ/ΣΧ