Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-06-2021 19:45

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει σχετικά με τη δέσμη παραβάσεων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα περιβάλλοντος στην Κύπρο

Σε συνέχεια σημερινής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δέσμη παραβάσεων του Ιουνίου 2021, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει τα ακόλουθα σε σχέση με τις αποφάσεις που αφορούν θέματα περιβάλλοντος στην Κύπρο:

Όσον αφορά την κήρυξη των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τον καθορισμό Μέτρων Προτεραιότητας, δυνάμει του άρθρου 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου, σημειώνεται ότι αυτή έχει ολοκληρωθεί για τους 34 από τους 39 ΤΚΣ. Οι πέντε που εκκρεμούν αφορούν τρεις νέους ΤΚΣ για τους οποίους δεν έχει παρέλθει η περίοδος έξι χρόνων που απαιτεί η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  Και για τους πέντε αυτούς ΤΚΣ η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο κήρυξής τους σε ΕΖΔ. Η κήρυξη αναμένεται εντός Ιουνίου.

Όσον αφορά στην έκδοση Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης, δυνάμει του άρθρου 15 του Νόμου, για την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις περιοχές Natura 2000, σημειώνεται ότι και αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Σχετικά Διατάγματα κατέχουν τέσσερις περιοχές, εκ των οποίων όμως τα τρία χρειάζονται αναθεώρηση, αφού είχαν εκδοθεί το 2011. Σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πρώτα Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης αναμένεται να εκδοθούν εντός Ιουλίου.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες για ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ΕΖΔ είναι αρκετή, ώστε να είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.  Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά τη διμερή συνάντηση που είχαν οι αρχές της Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, δόθηκε σχετική ενημέρωση για την πορεία έκδοσης των προαναφερόμενων Διαταγμάτων, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε. 

Σχετικά με την παράβαση που αφορά στα χωροκατακτητικά ξένα είδη, αυτή αφορά 18 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, για τα οποία η Επιτροπή έκρινε ότι δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης), για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.  Η Κύπρος έχει ήδη εκπονήσει τη σχετική ανάλυση των διαδρομών και απομένει η διαμόρφωση των σχεδίων δράσης, τα οποία βρίσκονται υπό υλοποίηση και ετοιμασία, με τη συμβολή του έργου LIFE IP Physis.

Tο έργο LIFE IP Physis, το οποίο έχει διάρκεια δέκα χρόνια και προϋπολογισμό σχεδόν 17 εκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλει στην αποκατάσταση ειδών και οικοτόπων της Οδηγίας, στην εγκαθίδρυση δομών διαχείρισης και στη διαχείριση ιδιωτικής γης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Παράλληλα, θα συμβάλει στη χαρτογράφηση της κατανομής και εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών και στην ετοιμασία των σχεδίων δράσης, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων και στη δημιουργία δομής για την κινητοποίηση πόρων καθώς και στην προώθηση δράσεων σχετικών με τη διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος επιθυμεί να επαναλάβει τη δέσμευσή του για προστασία και ορθή διαχείριση της φύσης της Κύπρου και των ειδών και οικοτόπων της και την πλήρη συμμόρφωση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(ΜΑΚ/ΣΧ)