Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-06-2021 19:07

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Γρηγορίου στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Γρηγορίου.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος υιοθέτησε κείμενο Συμπερασμάτων με θέμα την Eυρωπαϊκή Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία καθορίζει την πορεία προετοιμασίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις αναπόφευκτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, παράλληλα με τις προσπάθειες για τον μετριασμό της. Σε παρέμβασή του ο κ. Γρηγορίου εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι στο κείμενο Συμπερασμάτων αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου και τα νησιωτικά κράτη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Χαιρέτισε, επίσης, το γεγονός ότι στα Συμπεράσματα επισημαίνεται η ανάγκη για στενή συνεργασία των κρατών μελών για ανάπτυξη προτύπων και δεικτών προσαρμογής, ώστε να αντανακλώνται περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες και να προωθούνται κατάλληλες τεχνολογίες όπως αυτές της εξοικονόμησης νερού στη γεωργία.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε, επίσης, για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το ενωσιακό πλαίσιο διαχείρισης των μπαταριών και έγινε ανταλλαγή απόψεων επί των σχετικών νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Σε παρέμβασή του, ο κ. Γρηγορίου ευχαρίστησε την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τις διεργασίες οι οποίες διεξάχθηκαν το τελευταίο εξάμηνο. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου διαχείρισης μπαταριών που να λαμβάνει υπόψη τις καθιερωμένες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση,  με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί βασικό στοιχείο του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και διαμορφώνει ένα όραμα για μηδενική ρύπανση στην ΕΕ έως το 2050.

(EK)