Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2021 14:21

Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου για τη γείωση της δεξαμενής υγραερίου και του δικτύου σωληνώσεων υγραερίου

Οι Κώδικες Πρακτικής για το Υγραέριο ερμηνεύουν σε τεχνική γλώσσα τις πρόνοιες της σχετικής με το υγραέριο νομοθεσίας. Είναι όλοι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ενότητα «Νομοθεσία», «Κώδικες Πρακτικής».

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμου, όπως τροποποιήθηκε, η εφαρμογή των Κωδίκων Πρακτικής είναι εθελοντική. Ωστόσο εάν ακολουθηθούν οι πρόνοιες του κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου Κώδικα, θεωρείται ότι η επηρεαζόμενη αποθήκευση ή/και εγκατάσταση υγραερίου ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το υγραέριο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της αποθήκευσης ή/και εγκατάστασης υγραερίου οφείλει να αποδείξει ότι, εξίσου ή υπέρτερα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το υγραέριο με άλλο τρόπο.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Συνήθεις Ερωτήσεις», «Υγραέριο» κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει, στη μορφή «Ερωτήσεις & Απαντήσεις», καθοδήγηση και πρακτική πληροφόρηση αναφορικά με την εφαρμογή των προνοιών των Κωδίκων Πρακτικής για το Υγραέριο. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτήματα δεν έχουν νομική ισχύ, αλλά σκοπό έχουν να διευκολύνουν την κατανόηση συγκεκριμένων προνοιών και να βοηθήσουν τους επηρεαζόμενους να εφαρμόζουν ευκολότερα και ομοιόμορφα τις πρόνοιες του αντίστοιχου Κώδικα.

Η τελευταία ενημέρωση που καταχωρήθηκε αφορά την ερμηνεία της πρόνοιας του Κώδικα Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου (Κ.Δ.Π. 176/2010) για τη γείωση της δεξαμενής υγραερίου και του δικτύου σωληνώσεων.

 

(ΙΚ/ΣΧ)