Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2021 14:20

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2021

Ανεργία 8,6%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2021, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 453.638 άτομα ή 62,2% του πληθυσμού (άνδρες 69,0%, γυναίκες 55,9%) σε σύγκριση με 449.861 άτομα (62,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 414.668 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 56,8% (άνδρες 62,9%, γυναίκες 51,2%) σε σύγκριση με 417.057 άτομα (57,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 38.970 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 8,8%, γυναίκες 8,3%) σε σύγκριση με 32.803 άτομα (7,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

 

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 73,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 79,7% και για τις γυναίκες 67,7%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ήταν 75,1% (άνδρες 80,6%, γυναίκες 69,9%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 60,1% σε σύγκριση με 59,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 77,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,3% και 3,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2020 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,3%, Βιομηχανία 19,1% και Γεωργία 2,6%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,3% της συνολικής απασχόλησης ή 50.983 άτομα (άνδρες 10,8%, γυναίκες 14,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 11,4% (άνδρες 7,8%, γυναίκες 15,5%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,5% ή 362.983 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,2% (48.026 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 85,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,4% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) σε σύγκριση με 14,5% (άνδρες 15,9%, γυναίκες 13,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 42,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από έξι μήνες, το 25,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 57,9%, 13,9% και 28,2%.

Πίνακας 1

 

 

 

 

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2020

 

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2020

Εργατικό Δυναμικό

 

 

 

 

 

Σύνολο

453.638

449.861

 

62,2

62,5

Άνδρες

241.813

237.120

 

69,0

68,3

Γυναίκες

211.825

212.740

 

55,9

57,1

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση

 

 

 

 

 

Σύνολο

414.668

417.057

 

56,8

57,9

Άνδρες

220.456

220.256

 

62,9

63,4

Γυναίκες

194.212

196.801

 

51,2

52,8

 

 

 

 

 

 

Ανεργία

 

 

 

 

 

Σύνολο

38.970

32.803

 

8,6

7,3

Άνδρες

21.357

16.864

 

8,8

7,1

Γυναίκες

17.613

15.939

 

8,3

7,5

 

 

Πίνακας 2

 

Απασχόληση

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

 

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2020

 

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2020

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

414.668

220.456

194.213

417.057

220.256

196.801

 

56,8

62,9

51,2

57,9

63,4

52,8

 

20–64

397.484

207.134

190.351

401.652

209.419

192.232

 

73,5

79,7

67,7

75,1

80,6

69,9

 

55–64

63.983

38.099

25.885

62.586

36.652

25.933

 

60,1

72,8

47,8

59,5

71,0

48,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργία

14.227

11.091

3.136

11.020

7.787

3.233

 

3,4

5,0

1,6

2,6

3,5

1,7

 

Βιομηχανία

80.003

65.308

14.695

79.556

65.918

13.638

 

19,3

29,6

7,6

19,1

29,9

6,9

 

Υπηρεσίες

320.438

144.057

176.381

326.479

146.551

179.931

 

77,3

65,3

90,8

78,3

66,6

91,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης

363.685

196.588

167.097

369.376

203.148

166.228

 

87,7

89,2

86,0

88,6

92,2

84,5

 

Μερική

50.983

23.868

27.115

47.681

17.109

30.572

 

12,3

10,8

14,0

11,4

7,8

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεργο-δοτούμενοι

51.686

34.706

16.980

60.467

38.317

22.149

 

12,5

15,7

8,7

14,5

17,4

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

362.983

185.751

177.232

356.590

181.939

174.652

 

87,5

84,3

91,3

85,5

82,6

88,7

 

Μόνιμοι

314.956

169.155

145.801

308.952

166.206

142.747

 

86,8

91,1

82,3

86,6

91,3

81,7

 

Προσωρινοί

48.026

16.595

31.431

47.638

15.733

31.905

 

13,2

8,9

17,7

13,4

8,7

18,3

 

 

Πίνακας 3

Ανεργία

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο 2020

 

1ο Τρίμηνο 2021

1ο Τρίμηνο2020

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

38.970

21.357

17.613

32.803

16.864

15.939

 

8,6

8,8

8,3

7,3

7,1

7,5

15–24

7.471

5.187

2.284

4.985

2.564

2.421

 

19,5

25,3

12,8

14,5

15,9

13,3

25–64

31.381

16.098

15.283

27.566

14.048

13.519

 

7,8

7,7

8,0

6,8

6,6

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 6 μήνες

16.501

9.209

7.292

18.996

9.227

9.771

 

42,4

43,1

41,4

57,9

54,7

61,3

6–11 μήνες

9.866

5.142

4.724

4.573

2.266

2.307

 

25,3

24,1

26,8

13,9

13,4

14,5

12+ μήνες

12.602

7.005

5.597

9.233

5.371

3.862

 

32,3

32,8

31,8

28,2

31,9

24,2

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάθε τρίμηνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους ούτε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και τους Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό / Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

• Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς.

• Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες για να βρουν εργασία.

• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός δύο βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

ή και,

• Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε τρεις μήνες το πολύ.

• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός δύο βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς.

Μακροχρόνια άνεργοι – Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο 12 μηνών και άνω.

Αδρανείς – Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό – Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υποθέματα Απασχόληση και Ανεργία

Επικοινωνία

Μαρία Χατζηπροκόπη: Τηλ.:+35722602146, Ηλ. Ταχ.: mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΣΧ)