Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-08-2021 14:22

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμοί του 2021: Σημαντική υπενθύμιση για όσους κατέχουν ζώα συντροφιάς που έχουν απαγορευτεί

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπενθυμίζουν ότι στις 04/03/2021 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Κανονισμοί με τίτλο «οι περί Προστασίας  και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί του 2021» (Κ.Δ.Π. 95/2021), οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα κατασκευής και λειτουργίας των υποστατικών πώλησης ζώων, καθώς και τα θέματα της κατοχής ζώων, μέσω του καθορισμού λίστας με τα είδη / κατηγορίες ζώων τα οποία επιτρέπεται να κατέχονται και να πωλούνται.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και την Ευημερία των Ζώων:

- Από την έναρξη ισχύος των Κανονισμών (04/03/2021), κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κατέχει για οποιοδήποτε σκοπό, ή να αναπαράγει, ή να εκκολάπτει, ή να εισάγει από τρίτη χώρα, ή να διακινεί από άλλο κράτος μέλος, ή να πωλεί, ή με στόχο την πώληση να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει  ζώα ή αυγά  προς επώαση, που δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα I των Κανονισμών. Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τα είδη / κατηγορίες ζώων. 

- Φυσικά πρόσωπα που για ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό σκοπό κατέχουν ζώα (ως ζώα συντροφιάς), που δεν ανήκουν στα ζώα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανονισμών, δηλαδή μέχρι τις 05/09/2021, να ενημερώσουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και δικαιούνται να συνεχίσουν να τα κατέχουν μέχρι το τέλος της ζωής τους, σύμφωνα με όρους που θα θέσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί σχετικό έντυπο (έντυπο ΕΖΚΠΖ05) στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία. Η υποβολή του εντύπου μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αφού σαρωθεί, είτε μέσω τηλεομοιοτύπου (φαξ), είτε δια χειρός.

Οι Κανονισμοί μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο σημείο «Υγεία και Ευημερία Ζώων - Ευημερία Ζώων - Νομοθεσία».Τα έντυπα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο σημείο «Υγεία και Ευημερία Ζώων - Ευημερία Ζώων – Ζώα Συντροφιάς - Έντυπα δήλωσης ζώων που δεν ανήκουν στα ζώα που επιτρέπεται να κατέχονται».

ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ / ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ

Ελληνική γλώσσα

Αγγλική γλώσσα

ΜΕΡΟΣ Α: Xωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και των διατάξεων οιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που διέπει την κατοχή, την εκτροφή, την εμπορία, τη διατήρηση ή τη φύλαξη ζώων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.

1

Σκύλος

Dog

Canis lupus familiaris ή Canis familiaris

2

Γάτα

Cat

Felis silvestris catus ή Felis catus

3

Κουνάβι

Ferret

Mustela putorius furo

4

Κουνέλι

Rabbit

Oryctolagus cuniculus

5

Τρωκτικά

Rodents

 

6

Ψάρια

Fish

 

7

Αμφίβια εξαιρουμένων των δηλητηριωδών ειδών

Amphibia, except venomous species

 

8

Ερπετά εξαιρουμένων των ειδών των οικογενειών Boidae και Pythonidae, των ειδών της τάξης Crocodylia και των δηλητηριωδών ειδών

Reptiles, except species of the families Boidae and Pythonidae, species of the order Crocodylia and venomous species

 

9

Ασπόνδυλα εξαιρουμένων των δηλητηριωδών ειδών αραχνών και σκορπιών

Invertebrates, except venomous species of spiders and scorpions

 

ΜΕΡΟΣ Β: Ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν επιπλέον του Μέρους Α ρυθμίσεις ή/και απαγορεύσεις από τις οικείες τοπικές αρχές και άλλες αρχές.

10

Χοίρος (1)

Pig

Sus scrofa domestica

11

Πρόβατο (2)

Sheep

Ovis aries

12

Αίγα (2)

Goat

Capra hircus

13

Βοοειδή (Ευρωπαϊκός και Ινδικός Βους) (3)

Cattle

Bos taurus

14

Άλογο

Horse

Equus caballus

15

Γαϊδούρι

Donkey

Equus asinus

16

Μουλάρι και Γίννος

Mule and Hinny

Equus asinus x Equus caballus

17

Πτηνά

Birds

 

(1)  Νοουμένου ότι θα πληρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης και Καταγραφής των Χοίρων Διατάγματος του 2002, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.

(2) Νοουμένου ότι θα πληρούνται οι πρόνοιες των περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγοπροβάτων) Κανονισμών του 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.

(3) Νοουμένου ότι θα πληρούνται οι πρόνοιες των περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 Κανονισμών του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η κατοχή των ζώων αυτών επιτρέπεται.

(ΜΑΚ)