Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-09-2021 12:27

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης - Σύστημα Εγγυοδοσίας για τις Συσκευασίες

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης έως τις 30/10/2021 για τo προσχέδιο των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Σύστημα Εγγυοδοσίας) Κανονισμών. 

Τo προσχέδιο των Κανονισμών προνοεί την εγκαθίδρυση εγγυοδοτικού συστήματος για τις μίας χρήσης πρωτογενείς συσκευασίες ποτών, βάσει του οποίου για τις συσκευασίες αυτές θα καταβάλλεται χρηματικό αντίτιμο από τον αγοραστή το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή του αποβλήτου συσκευασίας εγγυοδοσίας με σκοπό την χωριστή συλλογή και ανακύκλωσή του. Οι Κανονισμοί καθορίζουν τις λεπτομερείς διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος, τις υποχρεώσεις των παραγωγών και εισαγωγέων, των διακινητών που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στην αγορά και των υπηρεσιών εστίασης και το πλαίσιο για την καταβολή και επιστροφή του τέλους εγγυοδοσίας και τη δημιουργία σημείων επιστροφής των συσκευασιών.  

Tο προσχέδιο των Κανονισμών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment.  

Σχόλια επί του προσχεδίου μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις 30.10.2021, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy.

 

ΕΧ/ΣΧ