Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-09-2021 14:20

Συμπληρωματικές αιτήσεις Δηλώσεων Ζημιάς από τις πυρκαγιές στις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Άγιων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 δέχεται συμπληρωματικά αιτήσεις Δηλώσεων Ζημιάς για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που έπληξε τις Κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνού, Διερώνας, Οδού, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Άγιων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς. Τα έντυπα Δήλωσης Ζημιάς βρίσκονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Πιτσιλιάς και Λάρνακας, και στα Κοινοτικά Συμβούλια των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/da, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί και δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα Δήλωση Ζημιάς, καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης Ζημιάς, το αργότερο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για λόγους ανωτέρας βίας, αδυνατεί να υποβάλει τη Δήλωση Ζημιάς εντός της προθεσμίας με φυσική του παρουσία στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, αυτή μπορεί να υποβληθεί μέσω αντιπροσώπου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το συντομότερο δυνατό να υποβληθεί η πρωτότυπη Δήλωση για να θεωρείται έγκυρη. Το τηλεομοιότυπο του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πιτσιλιάς είναι το 25522219 και του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λάρνακας το 24202867. Οι αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι: dagripitsilia@da.moa.gov.cy και dagrilarnaca@da.moa.gov.cy.

Στο σχετικό έντυπο θα πρέπει να δηλώνονται ευκρινώς τα στοιχεία του τεμαχίου (όπως φαίνονται στη Δήλωση Εκταρικών Επιδοτήσεων) και τα στοιχεία της καλλιέργειας που έχει πληγεί. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2021, την εγγραφή του διαχειριστή στο Μητρώο Αγροτών, τη Βεβαίωση επαγγελματία γεωργού, την εγγραφή στο μητρώο κτηνοτρόφων, την Άδεια Οικοδομής και την Πολεοδομική Άδεια (όπου εφαρμόζονται).

Σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (Ν.103(Ι)/2019), σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργειών που προβλέπεται η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί από τους επηρεαζόμενους.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς στα τηλέφωνα 25874031, 25874070 και Λάρνακας στα τηλέφωνα 24202861, 24202857.

(ΕΚ/ΣΧ)