Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2018 13:01

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση), στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ04, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». 

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, το αργότερο μέχρι την 1.00 μμ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής, μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Δεν απαιτείται να προσκομίσουν το προαναφερόμενο πιστοποιητικό οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου καθώς και όσοι εργοδοτήθηκαν με σύμβαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018).

*Σημ.: Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων.

Ι.     ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Πίνακες

Διοριστέων

μέχρι τον αριθμό

Πίνακες Διορισίμων

μέχρι τον αριθμό

Θρησκευτικών

80

Όλοι

Φιλολογικών

150

Όλοι

Μαθηματικών

100

Όλοι

Φυσικής

60

Όλοι

Χημείας

40

Όλοι

Βιολογίας

50

50

Γεωγραφίας

20

---

Αγγλικών

110

110

Γαλλικών

30

30

Εμπορικών/Οικονομικών

200

Όλοι

Φυσικής Αγωγής

40

40

Μουσικής

40

40

Τέχνης

30

---

Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.

50

50

Συμβουλευτικής &

Επαγγελματικής Αγωγής

60

60

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

74

Όλοι

Οικιακής Οικονομίας

30

---

Γερμανικών

20

---

Ισπανικών

10

---

Ρωσικών

Όλοι

---

Θεατρολογίας

40

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.         ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Όλοι των ειδικών καταλόγων καθηγητών με αναπηρίες (διοριστέων και διορισίμων).

(ΜΓ)