Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2018 13:22

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση), στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ05, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων». 

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, το αργότερο μέχρι την 1.00 μμ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής, μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του.  Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Δεν απαιτείται να προσκομίσουν το προαναφερόμενο πιστοποιητικό οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου καθώς και όσοι εργοδοτήθηκαν με σύμβαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018).

*Σημ.:  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων.

Ι.          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 

Πίνακας Διοριστέων

Μέχρι τον αριθμό

Μηχανολογίας

 

Γενική (Α8-Α10-A11)

80

Θερμοδυναμική Ενέργεια (Α8-Α10-A11)

80

Μηχανική Παραγωγής (Α8-Α10-A11)

80

Μηχανική Αυτοκινήτων (Α8-Α10-A11)

όλοι


Ηλεκτρολογίας

 

Γενική (Α8-Α10-A11)

80

Ηλεκτρονική (Α8-Α10-Α11)

40

Ρεύμα Υψηλής Έντασης (Α8-Α10-A11)

80

Μηχ.Ηλ.Υπολογιστών (Α8-Α10-A11)

140

Δομικών

 

Πολιτική Μηχανική/ Κατασκευές (Α8-Α10-A11)

10

Αρχιτεκτονική (Α8-Α10-A11)

10

Ξενοδοχειακών

 

Γενικά (Α8-Α10-A11)

όλοι

Γενικά (Α5-Α7)

όλοι

Μαγειρική (Α8-Α10-A11)

όλοι

Τραπεζοκομία (Α8-Α10-A11)

όλοι

Τραπεζοκομία (Α5-Α7)

όλοι

Γραφικών Τεχνών (Α8-Α10-A11)

30

Διακοσμητικής (Α8-Α10-A11)

όλοι

Γεωπονίας

 

Γενική (Α8-Α10-A11)

όλοι

Φυτική Παραγωγή (Α8-Α10-A11)

όλοι

Ανθοκομία-Κηποτεχνία (Α8-Α10-A11)  

όλοι

Ξυλουργικής/Επιπλοποιΐας (Α8-Α10-A11)

όλοι

Σχεδίασης Επίπλων (Α8-Α10-A11)  

όλοι

Σχεδ./Κατασκ.Ενδυμάτων (A8-A10-A11)

όλοι

Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας (Α8-Α10-A11)

όλοι

 

ΙΙ.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 Όλοι των ειδικών καταλόγων εκπαιδευτών με αναπηρίες.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.