Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2018 13:41

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διορισμό στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική) για το σχολικό έτος 2018-2019

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική), καθώς και τους πιο κάτω υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται για διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση), στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική), κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ06, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων».

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, το αργότερο μέχρι την 1.00 μμ. Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του. Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Δεν απαιτείται να προσκομίσουν το προαναφερόμενο πιστοποιητικό οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου καθώς και όσοι εργοδοτήθηκαν με σύμβαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018).

*Σημ.:  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων/διορισίμων.

 

 

Πίνακες

Διοριστέων

μέχρι τον αριθμό

Πίνακες Διορισίμων

 

Δάσκαλοι

 

350

όλοι

Νηπιαγωγοί

 

300

όλοι

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί

 

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών,

Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών

300

όλοι

Λογοθεραπείας

200

όλοι

Φυσιοθεραπείας

70

όλοι

Εργοθεραπείας

50

όλοι

Ειδικής Γυμναστικής

20

---

 

(ΜΓ)