Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-10-2021 14:03

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Ιούλιος 2021 (Τελικά Στοιχεία) και Αύγουστος 2021 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2021 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Αύγουστο 2021 είναι διαθέσιμα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2021 ήταν:

(α)       Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €796,4 εκ. τον Ιούλιο 2021 σε σύγκριση με €676,1 εκ. τον Ιούλιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 17,8%.

(β)       Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2021 ήταν €149,4 εκ. σε σύγκριση με €129,1 εκ. τον Ιούλιο 2020, καταγράφοντας αύξηση 15,7%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2021 ανήλθε σε €143,6 εκ. σε σύγκριση με €121,3 εκ. τον Ιούλιο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2021 ανήλθε στα €4,4 εκ. έναντι €5,5 εκ. τον Ιούλιο 2020.

(γ)        Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2021 ήταν €181,5 εκ. σε σύγκριση με €84,4 εκ. τον Ιούλιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 115,0%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Ιούλιο 2021, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2021 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α)       Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €665,8 εκ. σε σύγκριση με €496,9 εκ. τον Αύγουστο 2020, καταγράφοντας αύξηση 34,0%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2021 ήταν €440,2 εκ. και από τρίτες χώρες €225,5 εκ. σε σύγκριση με €333,2 εκ. και €163,7 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2020. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €90,1 εκ. έναντι €30,3 εκ. τον Αύγουστο 2020.

(β)       Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2021 ήταν €283,0 εκ. σε σύγκριση με €199,8 εκ. τον Αύγουστο 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,6%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2021 ήταν €52,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €230,2 εκ., σε σύγκριση με €58,1 εκ. και €141,7 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2020. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €96,3 εκ. έναντι €44,6 εκ. τον Αύγουστο 2020. 

(γ)        Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 ήταν €5.480,4 εκ. σε σύγκριση με €4.821,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020, σημειώνοντας αύξηση 13,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 ήταν €1.931,9 εκ. σε σύγκριση με €1.959,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020, σημειώνοντας μείωση 1,4%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.548,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 σε σύγκριση με €2.861,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

(ΝΓ/ΙΚ)