Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 08:48

Ο ΚΟΑΠ ολοκλήρωσε τις πληρωμές για ενίσχυση Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών για το οικονομικό έτος 2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους του Μέτρου ΚΟΑ3 - Ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών με βάση τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα για το Οικονομικό έτος 2021.

Η οικονομική ενίσχυση στις Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, χορηγείται σε δράσεις που σκοπό έχουν:

  • Την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας
  • Την βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος
  • Την βελτίωση της εμπορίας
  • Τις περιβαλλοντικές δράσεις
  • Την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
  • Την κατάρτιση, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές (πλην εκείνων που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων) και την προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των €341,052.29. Η χρηματοδότηση προήλθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα. Μαρίνα Πετρίδου 22 557788

(ΝΓ/ΙΚ)