Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-10-2021 13:09

Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021: Πρόσβαση της Στατιστικής Υπηρεσίας σε Δημογραφικά Στοιχεία από το Αρχείο Δικαιούχων του ΓεΣΥ

Στο πλαίσιο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η Στατιστική Υπηρεσία επιθυμεί να φέρει σε γνώση του κοινού ότι, κατόπιν έγκρισης της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει εξασφαλίσει από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας πρόσβαση σε δημογραφικά στοιχεία από το αρχείο δικαιούχων του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Πρόκειται για πληροφορίες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία με τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της Απογραφής και κατ’ ουδένα λόγο δεν αφορούν οποιαδήποτε ιατρικά δεδομένα των δικαιούχων.

Τονίζεται ότι η Στατιστική Υπηρεσία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την τήρηση του στατιστικού απορρήτου, όπως ορίζεται στον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021) και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018).

(ΝΓ/ΙΚ)