Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-06-2018 16:29

Επιδιόρθωση ανελκυστήρων σε κυβερνητικούς οικισμούς

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» με τίτλο «Απάνθρωπη Γραφειοκρατία», το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προωθεί Πρόγραμμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σε όλες τις πολυκατοικίες στους Κυβερνητικούς Οικισμούς, παγκύπρια, οι οποίες επιδέχονται την εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Στη συνέχεια, αφού εγκατασταθεί ο ανελκυστήρας, ανεξάρτητα εάν τα διαμερίσματα έχουν τιτλοποιηθεί στους δικαιούχους πρόσφυγες, το Τμήμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προβαίνει στη συντήρησή τους με συμβόλαια συντήρησης ανελκυστήρων με ιδιωτικές εταιρείες. Αναφέρεται ότι στο παρόν στάδιο συντηρούνται πέραν των 157 ανελκυστήρων με συμβάσεις που έχει συνάψει το εν λόγω Τμήμα με ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιρειών. 

Όσον αφορά στη μηχανική βλάβη των ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες στην οδό Τιτάνων αρ. 4 και αρ. 6 στον κυβερνητικό οικισμό Λινόπετρας στη Λεμεσό, που είχε ως αποτέλεσμα οι ανελκυστήρες να μείνουν ακινητοποιημένοι, (όπως επίσης και σε άλλες παρόμοιες έκτακτες περιπτώσεις), το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει το θέμα ως κατεπείγον περιστατικό που χρήζει άμεσου χειρισμού.

Δεδομένου ότι ορισμένες φορές οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι χρονοβόρες, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει εξουσιοδοτήσει σήμερα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να προβεί χωρίς καθυστέρηση στην επιδιόρθωση των εν λόγω ανελκυστήρων, τονίζοντας ότι, όπου παρουσιάζονται τέτοιου είδους περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της ύπαρξης συμβολαίων που είτε έχουν τερματιστεί εξ’ υπαιτιότητας διαδικαστικών λόγων, είτε δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και καθυστερήσεων, θα πρέπει να γίνονται αμέσως οι δέουσες ενέργειες για την επίλυσή τους, αφού αφορούν την καθημερινή διαβίωση συμπολιτών μας.

Τονίζεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε Κυβερνητικούς Οικισμούς παγκύπρια αναμένεται να συμπεριληφθούν σε ένα γενικό συμβόλαιο συντήρησης ανελκυστήρων, το οποίο θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα σχετικά με τη συντήρηση και επιδιόρθωση ανελκυστήρων.

--------------------------- 

(ΙΠ/ΑΜ/ΕΙ)