Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-11-2021 09:59

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο», προτίθεται κατ’ αρχήν να συμμετάσχει στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2022.

Σημειώνεται ότι, με την προκήρυξη των πιο κάτω εκθέσεων, δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού 2022, ή/και από μη συμμετοχή σε κάποιες από τις εκθέσεις αυτές.

Όνομα Διοργάνωσης

Ημερομηνία Διοργάνωσης

(I) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  1. Τhe Big Five, Dubai

05-08/12/2022

(ΙI) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  1. Gulf Food and Hotel Equipment, Dubai

13-17/02/2022

  1. IFE – International Food & Drink Event, London

21-23/03/2022

  1. ProWein - International Trade Fair for Wine and Spirits, Dusseldorf

27-29/03/2022

  1. FHA Food & Beverage, Singapore

05-08/09/2022

  1. SIAL, Paris

15-19/10/2022

  1. Food & Hospitality China (FHC)
    ProWine Shanghai

November 2022

(IΙΙ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

  1. Fruit Logistica, Berlin

09-11/02/2022


Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται την Αίτηση Συμμετοχής, με το ενσωματωμένο σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.meci.gov.cy/ts .

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από 17/11/2021 έως 6/12/2021. Αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά τη Δευτέρα 6/12/2021 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


(ΜΒ/ΙΚ)