Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-11-2021 10:09

Επιχορηγημένο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης «Σχεδιασμός και εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής για ανάπτυξη των επιχειρήσεων» από το ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει νέες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του επιχορηγημένου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής για Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων» (GM 103). Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής είναι στις 1/12, 2/12, 8/12 και 9/12/21 από τις 8:30π.μ μέχρι 12:15μ.μ.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη δημιουργία, παρακολούθηση και εφαρμογή ορθής πιστωτικής πολιτικής στην επιχείρησή τους. Με τη λήξη της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζουν πιστωτική πολιτική για την επιχείρηση τους.
  • Παρακολουθούν την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης τους.
  • Αναγνωρίζουν το κόστος της ανυπαρξίας πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων.
  • Στοχοθετούν με κριτήριο τις οικονομικές αναλύσεις της εταιρείας τους.
  • Εφαρμόζουν σύγχρονες εισπρακτικές διαδικασίες και ηλεκτρονικά μοντέλα.
  • Αναλύουν και να εφαρμόζουν οικονομικούς δείκτες για τη λήψη αποφάσεων.
  • Κατατάσσουν, μέσω κριτήριων, τους πελάτες σε κατηγορίες φερεγγυότητας.
  • Προσδιορίζουν το πιστωτικό όριο με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και εμπορικά στοιχεία.
  • Παρουσιάζουν την οικονομική ανάλυση της πορείας της επιχείρησης τους.
  • Υιοθετούν θετική στάση εφαρμογής των νέων πρακτικών πιστωτικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, Διευθυντές Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Αναλυτές, Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη, Διευθυντές Τμημάτων καθώς και Υπεύθυνους και Προσωπικό Λογιστηρίων.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €150,00 το άτομο. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προυποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, είναι €120,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι μόνον €30,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.e-gnosis.gov.cy/training/kepa-events/σχεδιασμός-και-εφαρμογή-πιστωτικής-π/ ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy .


(ΜΒ/ΙΚ)