Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2022 13:33

Δείκτης Τιμών Κατοικιών: 3ο Τρίμηνο του 2021

Ετήσια μεταβολή 2,2%  

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) για το τρίτο τρίμηνο του 2021, υπολογίζεται στις 106,55 μονάδες. Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε  κατά 2,4% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 2,2%.

Η διακύμανση του Δείκτη για την περίοδο από το 3ο τρίμηνο του 2020 μέχρι και το 3ο τρίμηνο του 2021, καθώς επίσης η τριμηνιαία και η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

3ο Τρίμηνο 2020

4ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2021

2ο Τρίμηνο 2021

3ο Τρίμηνο 2021

Τριμηνιαίος ΔΤΚατ(2015=100)

104,21

109,10

102,82

104,07

106,55

Τριμηνιαία μεταβολή(%)

-4,8

4,7

-5,8

1,2

2,4

Ετήσια μεταβολή1 (%)

-1,3

2,4

-5,8

-4,9

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμός

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) είναι ένας τριμηνιαίος δείκτης που μετρά τη μεταβολή της μέσης τιμής των οικιστικών μονάδων. Καλύπτει όλους τους τύπους οικιστικών μονάδων, καινούρια και υφιστάμενα. Η αξία της γης περιλαμβάνεται στη τιμή.

Πηγή στοιχείων

Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επι μέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταρτισμός στοιχείων

Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε δυο στρώματα, στις υφιστάμενες και νέες οικιστικές μονάδες και για κάθε στρώμα η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον καταρτισμό του επι μέρους δείκτη είναι το μοντέλο Rolling Window Hedonic Regression. Στη συνέχεια, οι επι μέρους δείκτες σταθμίζονται με βάση το άθροισμα της αξίας των ακινήτων κάθε στρώματος κατά το προηγούμενο έτος.

Έτος βάσης

Το έτος βάσης είναι το 2015=100.

Αναθεώρηση στοιχείων

Τα αποτελέσματα προσδιορίζονται ως προκαταρκτικά και στη συνέχεια αναθεωρούνται μόλις υπάρξουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτες Τιμών

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή Excel μέχρι και το 4ο Τρίμηνο του 2021. Ακολούθως, τα στοιχεία θα ενημερώνονται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

 

ΕΧ/ΕΧΡ