Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-07-2018 15:02

Ανακοίνωση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2019

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να υπενθυμίσει σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒB(7) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2018, «(α)… κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διορισίμων. (β) Η Επιτροπή προβαίνει σε συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση».

Ως εκ των πιο πάνω, οποιεσδήποτε αιτήσεις/δηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και οποιαδήποτε αιτήματα (π.χ. για παραχώρηση πρόσθετων μονάδων ή για αναγνώριση προϋπηρεσίας) υποβληθούν στο γραφείο της Επιτροπής μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018, θα εξεταστούν για τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2019.

Σημειώνεται ότι κάθε αίτηση/αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από το ανάλογο έντυπο, όπως φαίνεται πιο κάτω:

ΕΕΥ01Β - Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων (για πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στον πίνακα διοριστέων της αντίστοιχης ειδικότητας).

ΕΕΥ01Γ - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων (για πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον πίνακα διοριστέων της αντίστοιχης ειδικότητας).

ΕΕΥ01Δ - Αίτηση για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες.

ΕΕΥ19 - Έντυπο για πρόσθετα προσόντα.

ΕΕΥ20 - Έντυπο προϋπηρεσίας/τεχvικής πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα έντυπα από το γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ή από την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

(ΜΓ/ΣΧ)