Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 13:11

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στη συνέντευξη Τύπου για την Εθνική Στρατηγική για τη Βία στο Σχολείο

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που διοργανώνεται με σκοπό την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, η οποία αποτελεί μια εθνική συμμαχία για την υλοποίηση του οράματος αυτού.

Η απόφαση για Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό γύρω από το φαινόμενο της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αντιμετωπίζει το δικαίωμα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να συνυπάρχουν σε ένα ασφαλές και ειρηνικό σχολικό πλαίσιο, το οποίο προάγει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ειρηνικές στάσεις ζωής. Τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική περνούν δυνατά το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή και ότι το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας, και ιδιαίτερα ο/η κάθε μαθητής/τρια, έχει δικαίωμα να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο και να απολαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το φαινόμενο της βίας στο σχολείο έχει σύνθετα αίτια και σχετίζεται µε ποικίλα κοινωνικά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στη σύγχρονη κοινωνία, η Εθνική Στρατηγική στοχεύει σε πολύπλευρες και πολυεπίπεδες συνεργασίες και περιλαμβάνει δράσεις και μέτρα που αφορούν στο πλήρες φάσμα της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο. Ο σχεδιασμός της στηρίζεται στην επιστημονική γνώση, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις κατευθυντήριες γραμμές Διεθνών Οργανισμών, την πλούσια εμπειρία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) και άλλων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών, φορέων, συνδέσμων, οργανωμένων συνόλων, τις απόψεις των μαθητών/τριών, γονιών και εκπαιδευτικών. 

Τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική  οργανώνονται γύρω από έξι πυλώνες: 

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο, σε επίπεδο σχολικών μονάδων και σε κεντρικό επίπεδο. Τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για τη χαρτογράφηση της κατάστασης που αφορά στην έκταση και τις μορφές της βίας στο σχολείο, στον εντοπισμό των αναγκών, στον καταρτισμό σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και στον βαθμό στον οποίο αυτές συμβάλλουν στη μείωση της βίας.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά νομικά και διοικητικά μέτρα που αποβλέπουν, αφενός, στην καλύτερη προστασία των μαθητών/τριών από κάθε μορφή βίας και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξης, και αφετέρου, στην ενίσχυση των αναθεωρημένων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017 και των υπό αναθεώρηση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η τρίτη δέσμη μέτρων στοχεύει στην ενίσχυση των δομών γύρω από το φαινόμενο της πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του πολυθεματικού μοντέλου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται και το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης των παιδιών και των γονιών/κηδεμόνων τους.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην ενίσχυση δεξιοτήτων στους/στις  μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν ειρηνικές στάσεις και συμπεριφορές. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που προνοούνται ενισχύουν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, των διδακτικών μεθόδων και του σχολικού κλίματος και παράλληλα  διασφαλίζουν την ποιότητα των Προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Η πέμπτη δέσμη δράσεων επικεντρώνεται στην προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των μαθητών/τριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο. Η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών συμβάλλει στην απόκτηση προσωπικών γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, συντείνει στην αποτελεσματικότητά τους και, κατά συνέπεια, βοηθάει στη μείωση των περιστατικών βίας στο σχολείο.

Ο τελευταίος πυλώνας δράσης επιδιώκει την ενδυνάμωση των γονιών/κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και της διευθυντικής ομάδας. Περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν, αφενός, στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και των κοινωνικών της λειτουργιών και αφετέρου στην υποστηρικτική λειτουργία που πρέπει να έχει το σχολικό πλαίσιο, ώστε να δίνει την ευκαιρία στον/στη μαθητή/τρια να ζει και να μαθαίνει μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης με εκπροσώπους από όλα τα Υπουργεία. Επιπρόσθετα έχω διορίσει τον Δρ. Μάριο Αργυρίδη ως Επιστημονικό Σύμβουλο στην Εθνική Στρατηγική και είναι με ιδιαίτερη χαρά που τον καλωσορίζω σήμερα εδώ.

Η προαγωγή ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και η ανταπόκριση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις εκπαιδευτικές αλλά και συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών/τριών μας είναι μια πρόκληση που αφορά όλη την Πολιτεία. Έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και εγώ ο ίδιος προσωπικά διαβεβαιώνω ότι θα εργαστούμε συστηματικά και με αφοσίωση για τον σκοπό αυτό.

Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα εδώ και εξαγγέλλω επίσημα την έναρξη των εργασιών της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

 (ΙΠ)