Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 13:16

Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεxνικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει τον πιο κάτω μόνιμο με δοκιμασία διορισμό Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 15 Οκτωβρίου 2018. 

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι ο υποψήφιος πληρεί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά του μόνιμου με δοκιμασία διορισμού στη θέση Εκπαιδευτή (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Αρχής.

Στον διοριζόμενο αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των δέκα ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι αν ο υποψήφιος δεν απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η προσφορά διορισμού θα ανακληθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

 

Θεοχάρης Καντρής

Λάρνακα(24)

(ΑΧ)