Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-11-2018 14:51

Δήλωση καλλιέργειας εσπεριδοειδών 2018-2019

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών μανταρινιάς, καθώς και των ποικιλιών πορτοκαλιάς «γιάφα», «ομφαλοφόρα» ή «μέρλιν» και «σιεκκέρικα», πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 Δήλωση Καλλιέργειας. Ειδικά στις περιπτώσεις πρώιμων εσπεριδοειδών, όπως κλεμεντίνες και ομφαλοφόρα, οι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν τις «Δηλώσεις Καλλιέργειας» πριν τη συγκομιδή.

Στη «Δήλωση Καλλιέργειας», οι παραγωγοί οφείλουν να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά, καθώς και πού διέθεσαν ή θα διαθέσουν την παραγωγή αυτή, δηλ. για εξαγωγή ή για ντόπια αγορά και σε ποιό έμπορο. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι καλλιεργητές των υπόλοιπων ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών που τα διαθέτουν στη ντόπια αγορά.

Τονίζεται ότι η «Δήλωση Καλλιέργειας», σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειές του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την τυχόν πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της «Δήλωσης Καλλιέργειας» μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα κεντρικά και επαρχιακά γραφεία του Οργανισμού, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη και από τα κοινοτικά συμβούλια των χωριών τους. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωσή τους. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την συμπλήρωση των εντύπων «Δήλωσης Καλλιέργειας» μπορείτε να συμβουλεύεστε τους Ασφαλιστικούς Αντιπροσώπους, στους οποίους και θα τα παραδώσετε συμπληρωμένα μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες.

(ΑΧ/ΣΧ)