Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2018 12:39

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Νοέμβριος 2018

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2018, έφτασε τα 28.514 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Nοέμβριο 2018 μειώθηκε στα 24.887 πρόσωπα σε σύγκριση με 25.219 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)       

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 5.266 προσώπων ή 15,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.131 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 939), των κατασκευών (μείωση 633), της μεταποίησης (μείωση 609), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 317), της εκπαίδευσης (μείωση 201) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.472). (Πίνακας 2)   

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2018

 

 

Νοέμβριος

28.514

24.887

Οκτώβριος

20.447

25.219

Σεπτέμβριος

21.399

25.659

Αύγουστος

23.866

26.014

Ιούλιος

24.803

26.526

Ιούνιος

23.808

27.043

Μάιος

22.839

27.492

Απρίλιος

24.903

27.881

Μάρτιος

30.616

28.355

Φεβρουάριος

34.204

28.904

Ιανουάριος

35.989

29.601

2017

 

 

Δεκέμβριος

35.771

30.302

Νοέμβριος

33.780

30.709

Οκτώβριος

26.436

31.315

Σεπτέμβριος

27.951

32.105

Αύγουστος

31.003

32.917

Ιούλιος

31.670

33.467

Ιούνιος

30.577

33.913

Μάιος

29.922

34.583

Απρίλιος

32.804

35.192

Μάρτιος

39.088

35.796

Φεβρουάριος

42.326

36.224

Ιανουάριος

42.839

36.564

2016

 

 

Δεκέμβριος

41.852

36.932

Νοέμβριος

40.646

37.385

                                                                                                                            

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι            (πραγματικά στοιχεία)

Νοέμβριος     2017

Οκτώβριος     2018

Νοέμβριος     2018

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

210

157

160

B

Ορυχεία και Λατομεία

44

43

45

C

Μεταποίηση

2.288

1.671

1.679

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

16

10

11

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

101

80

95

F

Κατασκευές

2.446

1.777

1.813

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

5.879

4.221

4.748

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.281

648

1.325

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

8.940

2.504

8.623

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

552

442

430

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

879

1.366

1.420

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

240

161

246

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.151

1.029

1.033

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

990

637

1.044

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

2.328

1.346

1.389

P

Εκπαίδευση

773

626

572

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

476

388

389

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

595

332

518

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

619

407

506

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

96

57

55

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

20

28

29

 

Νεοεισερχόμενοι

3.856

2.517

2.384

 

Σύνολο

33.780

20.447

28.514

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμo TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

Επικοινωνία

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

(ΑΧ)