Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-12-2018 09:19

Καταδίκες για παραβάσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2018

Tο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2018 τους πιο κάτω εργοδότες, ως αποτέλεσμα ποινικών διώξεων, που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες αφορούσαν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Την εταιρεία «Α. Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΛΤΔ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €6.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο άλλους εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α)      Παράλειψη λήψης μέτρων συλλογικής προστασίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε επικλινή στέγη, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, να πέσει από ύψος 4.30 μέτρων περίπου και να τραυματιστεί σοβαρά.

(β)  Παράλειψη σχεδιασμού, κατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης κατάλληλων ικριωμάτων από κατάλληλα και ικανοποιητικής αντοχής υλικά, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενα της πρόσωπα να εκτίθενται σε κίνδυνο πτώσης πέραν των τριών μέτρων.

(γ)     Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, σε σχέση με τις εργασίες τοποθέτησης μοριοπλακών (πλακάζ)   σε επικλινή στέγη, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενα και άλλα πρόσωπα στην εργασία να εκτίθενται  σε κίνδυνο, λόγω του μη έγκαιρου εντοπισμού και εκτίμησης των κινδύνων, καθώς και της μη λήψης των αναγκαίων προστατευτικών και προληπτικών μέτρων.

Την εταιρεία «SACOCO Constructions Ltd.», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €3.000, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

 (α)   Παράλειψη πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος πέραν των δύο μέτρων, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας, όπως η χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργασίας ή διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήση εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση, για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(β)     Παράλειψη τοποθέτησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και περίφραξης ικανοποιητικής αντοχής στον περιβάλλον χώρο και στην περίμετρο του εργοταξίου  για την απομόνωση του εργοταξίου, περιλαμβανομένων και των χώρων αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να μην αποτρέπεται ή εμποδίζεται η θεληματική ή αθέλητη είσοδος  στο εργοτάξιο προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία, τη σχετική άδεια εισόδου ή την εξουσία να εισέλθουν στο εργοτάξιο.

(γ)     Παράλειψη διαβίβασης στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας της εκ των προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου. 

(δ)     Παράλειψη διασφάλισης εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες ασφάλειας του εργοταξίου και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους.

Την εταιρεία «CHARCON CONSTRUCTION Ltd.», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α)     Παράλειψη πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας, όπως η χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργασίας ή διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήση εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση, για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(β)     Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στα άκρα δαπέδων, με επαρκές ύψος τουλάχιστον 1.10 μέτρων από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0.20 μέτρων, ή χρησιμοποίησης άλλων ισοδύναμων μέσων για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος.

(γ)     Παράλειψη ετοιμασίας γραπτής εκτίμησης των κινδύνων, για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτούμενων της, με βάση την οποία να καθορίζονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων.

Την εταιρεία "G.C.A. Elegant Homes Limited", που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.750, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα:

(α)     Παράλειψη πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος πέραν των 2 μέτρων, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας, όπως η χρήση κατάλληλων ικριωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξέδρων εργασίας ή διχτύων προστασίας, ή με την πρόβλεψη κατάλληλων μέσων πρόσβασης και χρήση εξαρτισμών ή άλλων μέσων ασφάλειας με αγκύρωση, για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(β)     Παράλειψη τοποθέτησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και περίφραξης ικανοποιητικής αντοχής στον περιβάλλον χώρο και στην περίμετρο του εργοταξίου  για την απομόνωση του εργοταξίου, με αποτέλεσμα να μην αποτρέπεται ή εμποδίζεται η θεληματική ή αθέλητη είσοδος  στο εργοτάξιο προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία, τη σχετική άδεια εισόδου ή την εξουσία να εισέλθουν στο εργοτάξιο.

(γ)     Παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλης φορητής κλίμακας, της οποίας οι εγκοπές να τοποθετούνται μέσα ή να στερεώνονται στους ορθοστάτες και τοποθέτησης της με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η ολίσθηση της ή ακούσια μετακίνηση της με τη στερέωση  της κατάλληλα στο πάνω μέρος στήριξης της καθώς και στη βάση της. 

Την εταιρεία «PEST Protection Services (Cyprus Holdings) Ltd.», που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών προστασίας υποστατικών από παράσιτα και τρωκτικά, σε πρόστιμο €1.000, για παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου και επαρκούς συστήματος εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετώπιζε εργοδοτούμενος της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, κατά  παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, με αποτέλεσμα την πτώση του από τη μερική κατάρρευση δαπέδου ψευδοροφής στο πιο κάτω δάπεδο και τον τραυματισμό του.

 Την εταιρεία «TELI ENTERPRISES LIMITED», που δραστηριοποιείται στον τομέα αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών, σε συνολικό πρόστιμο €2.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλου εργοδοτούμενου προσώπου και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενους της και άλλα πρόσωπα :

 (α)     Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλου προστατευτικού/απαγορευτικού προπετάσματος ή διασφάλισης με άλλο κατάλληλο τρόπο της χρήσης ανθεκτικής κατασκευής δαπέδου εργασίας στο μεσοπάτωμα, όπου γινόταν αποθήκευση υλικών, με αποτέλεσμα την μερική κατάρρευση του και τον τραυματισμό άλλου εργοδοτούμενου προσώπου από πτώση στο πιο κάτω δάπεδο.

(β)     Παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλου προστατευτικού έναντι πτώσης προπετάσματος ή διασφάλισης με άλλο κατάλληλο τρόπου ασφαλούς δαπέδου εργασίας στο μεσοπάτωμα, όπου γινόταν αποθήκευση υλικών και υπήρχε κίνδυνος πτώσης από ύψος.

(γ) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται μεταξύ άλλων οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους.

(δ)  Παράλειψη να έχει στη διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων της και άλλων προσώπων,με βάση την οποία να καθορίζονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων.

(ΜΛ)