Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-12-2018 12:35

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 3ο τρίμηνο 2018

Ετήσια Μεταβολή 3,1%

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €1.827 σε σύγκριση με €1.772 το τρίτο τρίμηνο του 2017, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 3,1%. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν στο τρίτο τρίμηνο του 2018, περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν στους υπαλλήλους της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κατά το κλείσιμο της και ως αποτέλεσμα, η αύξηση είναι ψηλότερη από την αναμενόμενη.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το τρίτο τρίμηνο του 2018 εκτιμούνται στα €1.950 σε σύγκριση με €1.920 το δεύτερο τρίμηνο του 2018, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 1,6%.

 

Σημείωση: Τα στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2018 είναι προκαταρκτικά.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, εκτιμούνται στα €1.960 και των γυναικών στα €1.666. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών σημείωσαν αύξηση 2,8% και των γυναικών 3,3%.

Πίνακας

 

 

 

 

 

Φύλο

Μέσες μηνιαίες απολαβές (€)

 

Μεταβολή (%)

Χωρίς διόρθωση

Εποχικά διορθωμένες

 

Με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους       (απολαβές χωρίς διόρθωση)

Με το προηγούμενο τρίμηνο   (εποχικά διορθωμένες απολαβές)

Σύνολο

 

 

 

 

 

3ο Τρίμηνο 2018

1.827

1.950

 

3,1

1,6

2ο Τρίμηνο 2018

1.837

1.920

 

2,0

0,6

3ο Τρίμηνο 2017

1.772

1.894

 

0,9

0,4

 

 

 

 

 

 

Άνδρες

 

 

 

 

 

3ο Τρίμηνο 2018

1.960

2.090

 

2,8

1,6

2ο Τρίμηνο 2018

1.982

2.056

 

1,5

0,6

3ο Τρίμηνο 2017

1.906

2.037

 

0,5

0,2

 

 

 

 

 

 

Γυναίκες

 

 

 

 

 

3ο Τρίμηνο 2018

1.666

1.780

 

3,3

1,3

2ο Τρίμηνο 2018

1.666

1.757

 

2,6

0,7

3ο Τρίμηνο 2017

1.612

1.725

 

1,1

0,5

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν τον βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα (2012-2016) και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (1/9/2011-31/12/2016) και οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (από 01/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές, διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, είναι οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων, έχοντας αφαιρέσει την επίδραση του εποχικού παράγοντα από τα στοιχεία. Για τον υπολογισμό των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, χρησιμοποιούνται ειδικές στατιστικές μέθοδοι. Εποχικά διορθωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση στοιχείων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με άλλες περιόδους, όπως για παράδειγμα, την αμέσως προηγούμενη τριμηνία, εκεί, δηλαδή, όπου ο παράγοντας της εποχικότητας επηρεάζει τα στοιχεία.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, είναι η ποσοστιαία μεταβολή των μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Λόγω του ότι η σύγκριση γίνεται μεταξύ αντίστοιχων περιόδων διαφορετικών ετών, δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εποχικά διορθωμένα στοιχεία στη σύγκριση, αφού ο εποχικός παράγοντας είναι ο ίδιος για τις περιόδους που συγκρίνονται.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) είναι η ποσοστιαία μεταβολή των μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Λόγω του ότι ο εποχικός παράγοντας είναι διαφορετικός μεταξύ δύο συνεχόμενων τριμήνων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία των μέσων μηνιαίων απολαβών στον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Κάλυψη Υπαλλήλων

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων απολαβών, περιλαμβάνουν στοιχεία για όλους τους υπάλληλους για τους οποίους ο εργοδότης κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εξαιρέσεις στην κάλυψη:

  • Άτομα που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δηλαδή οι οικιακές βοηθοί, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία.
  • Εξαιρούνται, επίσης, άτομα με απολαβές λιγότερες από το κατώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο όρισε η Στατιστική Υπηρεσία ως ένδειξη για τα άτομα που δεν είχαν κανονική απασχόληση κατά την περίοδο αναφοράς (π.χ. άτομα που έλαβαν μόνο κάποια αναδρομική πληρωμή, άτομα που εργάστηκαν πολύ λίγες ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρεπτό όριο απολαβών, αναθεωρείται κάθε έτος, ανάλογα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα.

Κάλυψη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Τα στοιχεία καλύπτουν όλους τους τομείς της Κυπριακής Οικονομίας, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών νοικοκυριών.

Συλλογή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εργατικό Κόστος και Απολαβές

Επικοινωνία

Φάνη Λαγού: Τηλ:+35722602115, Ηλ. Ταχ.: plagou@cystat.mof.gov.cy 

(ΜΓ/ΕΙ)