Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-02-2019 12:42

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ιανουάριος 2019

Πληθωρισμός 2,0%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιανουάριο 2019 μειώθηκε κατά 0,95 μονάδες και έφτασε στις 99,76 μονάδες σε σύγκριση με 100,71 μονάδες το Δεκέμβριο 2018. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2018 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με αύξηση 34,9%. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 10,4%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2018,  η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 10%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-16,9%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2019 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (1,28 μονάδες) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,11 μονάδες) . (Πίνακας 3)

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν η Ένδυση και υπόδηση (-1,29 μονάδες), ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,89 μονάδες). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2019 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2018 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: φρέσκα λαχανικά (1,07 μονάδες) και ηλεκτρισμός (1,02 μονάδες), ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,80 μονάδες). (Πίνακας 4)

Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα είδη ένδυσης (-0,94 μονάδες) και τα πετρελαιοειδή (-0,56 μονάδες), ενώ θετική επίδραση είχαν τα φρέσκα λαχανικά (0,60 μονάδες). (Πίνακας 5)

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Δεκέμβριος 2018

Ιανουάριος 2019

Ιαν 19/ Ιαν 18

Ιαν 19/ Δεκ 18

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

98,50

103,18

6,99

4,75

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

97,43

97,91

0,11

0,49

Ένδυση και Υπόδηση

106,17

88,22

1,19

-16,91

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

110,83

109,98

9,95

-0,77

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

96,04

95,16

-1,36

-0,92

Υγεία

101,85

102,12

0,13

0,27

Μεταφορές

96,52

93,52

-4,04

-3,11

Επικοινωνίες

92,27

92,19

-5,36

-0,09

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,69

99,65

-0,09

-0,04

Εκπαίδευση

105,01

105,01

1,86

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

103,54

103,45

2,35

-0,09

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,57

100,00

1,19

0,43

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

100,71

99,76

1,98

-0,94

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Ιαν 19/ Ιαν 18

Ιαν19/  Δεκ18

Γενικός Δείκτης

10000

1,98

-0,94

Γεωργικά Προϊόντα

655

20,83

10,40

Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,71

-3,03

Ηλεκτρισμός

319

34,87

-1,17

Πετρελαιοειδή

550

-9,81

-6,69

Νερό

57

-2,78

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,63

0,20

 

Πίνακας 3

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Ιαν 19/  Ιαν18

Ιαν 19/

     Δεκ18

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

1906

1,28

0,89

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

347

0,00

0,02

Ένδυση και υπόδηση

721

0,07

-1,29

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο

1119

1,11

-0,10

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού

644

-0,08

-0,06

Υγεία

637

0,01

0,02

Μεταφορές

1524

-0,60

-0,46

Επικοινωνίες

439

-0,23

0,00

Αναψυχή και πολιτισμός

575

-0,01

0,00

Εκπαίδευση

392

0,08

0,00

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

836

0,20

-0,01

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

860

0,10

0,04

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

1,94

-0,95

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιαν 19/ Ιαν 18

Θετική επίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

1,07

Ηλεκτρισμός

1,02

Φρέσκες πατάτες

0,27

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,38

Αρνητική επίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

-0,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1,94

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιαν 19/ Δεκ 18

Θετική επίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

0,60

Φρέσκα φρούτα

0,11

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,19

Αρνητική επίπτωση

 

Είδη ένδυσης

-0,94

Πετρελαιοειδή

-0,56

Είδη υπόδησης

-0,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,95

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                  

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

(ΑΧ)