Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-02-2019 16:30

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για προσθήκες/μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε καταστήματα και υπεραγορά

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Krashias Footwear Industry Ltd (ΛEY/0077-0078/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για προσθήκες / μετατροπές και αλλαγή χρήσης εργοστασίου σε καταστήματα και υπεραγορά. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείτην Παρασκευή 1η  Μαρτίου 2019, στις 11.00 π.μ., στον χώρο της ανάπτυξης (αρ. τηλ. 22832619).Σημειώνεται ότι, στις 10.30 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψηστον χώρο της ανάπτυξης.  

------------------------

ΑΜ/ΕΙ