Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-03-2019 09:36

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το ευρύ κοινό, όλες τις επιχειρήσεις και τους αντιπροσώπους τους της αλυσίδας εφοδιασμού υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί σε ποιον βαθμό η ισχύουσα νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό και κατά πόσο αυτή επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες / κενά. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα καταδείξει κατά πόσο αυτή είναι συναφής και συνεκτική.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αξιολόγησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, όπου έχει καταρτίσει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλα τα κράτη μέλη να το απαντήσουν.

Τόσο το ερωτηματολόγιο όσο και σχετική ενημέρωση για το θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕ. Σημειώνεται πως το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί μέχρι τις 6 Μαΐου 2019.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτική έκθεση με τα ευρήματά της, καθώς και πληροφορίες για τις επόμενες ενέργειές της.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει στην παρούσα ενημέρωση των επηρεαζόμενων μερών, με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στην εν λόγω διαβούλευση, απαντώντας ηλεκτρονικά το εν λόγω ερωτηματολόγιο.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το θέμα, οι Λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μέρους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sante-fcm-evaluation@ec.europa.eu.

(MKY)