Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-04-2019 19:11

Ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη κατά τη Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εξωτερικών, με αντικείμενο την Οικονομική Διπλωματία

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο την Οικονομική Διπλωματία, και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημαντική εδώ σας παρουσία.

Ο διάλογος με τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών αποτελεί μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η σημερινή, είναι η δεύτερη σε σειρά δημόσια διαβούλευση που διοργανώνεται από το Υπουργείο, σε συνέχεια της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για τη γενικότερη στρατηγική δράση του Υπουργείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, τον Ιούλιο του 2018. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζονται και άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, για άλλες θεματικές ενότητες που άπτονται των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής μας πολιτικής.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία, που έχει ως βασικό στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας σύγχρονης και πολυεπίπεδης μορφής ενάσκησης εξωτερικής πολιτικής, η οποία να αναβαθμίζει την παρουσία και εκτόπισμα της Κύπρου στο διεθνές περιβάλλον και να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της δράσης μας, έχοντας ως υπέρτατο στόχο την προστασία και την προαγωγή των συμφερόντων του κράτους και των πολιτών του.

Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού η οποία ανέλαβε τον ρόλο διαμόρφωσης του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου, θέτοντας ως βασικό στόχο η εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς συστήματος.  Η Στρατηγική μας, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση δράσεων ήπιας διπλωματίας και νέων εργαλείων ενάσκησης εξωτερικής πολιτικής, στοιχεία που σταδιακά συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην αναβάθμιση του ρόλου της στο ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές στερέωμα. 

Ιδιαίτερη θέση σε αυτό το πλαίσιο, έχει η στοχοθέτησή μας για θεσμοθέτηση και ανάπτυξη δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας. Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η άσκηση της οικονομικής διπλωματίας δεν περιορίζεται στην εμπορική διπλωματία, δηλαδή στην προώθηση των εξαγωγών – προϊόντων ή υπηρεσιών – και στην επιχειρηματική διπλωματία, δηλαδή στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η έννοια της οικονομικής διπλωματίας και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Οικονομική διπλωματία, μεταξύ άλλων, σημαίνει, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, και η ανάπτυξη και προβολή της «εικόνας» της χώρας – αυτό που αποκαλούμε “branding”– η οποία μπορεί να εκτείνεται και καλύπτει με συνεκτικό τρόπο ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι για παράδειγμα το τουριστικό προϊόν, τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, η έρευνα και η καινοτομία, ο πολιτισμός μιας χώρας, κ.ά.. Συνεπώς, η οικονομική διπλωματία θα πρέπει να προβάλλει και να προωθεί συνολικά το brand «Κύπρος», όλα τα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του.

Τον Οκτώβριο του 2016 συστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών Μονάδα Οικονομικής Διπλωματίας, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη στενών και ουσιαστικών σχέσεων με όλους τους βασικούς συντελεστές του κυπριακού οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Δημιουργήθηκε, επίσης ,το δίκτυο Φίλων της Οικονομικής Διπλωματίας, ενώ σε μηνιαία βάση διοργανώνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών συναντήσεις με φιλοξενούμενους εξέχουσες προσωπικότητες από την Κύπρο ή το εξωτερικό, που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πρόσφατα ξεκινήσει την υλοποίηση δράσης, σε συνεργασία με την κοινοπραξία Clingendael Academy – Ecorys, που έχει ως στόχο την εκπόνηση εξειδικευμένης Στρατηγικής σε σχέση με την Οικονομική Διπλωματία, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης προς στελέχη του Υπουργείου και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, για ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τον τομέα αυτό. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. 

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής, θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης διακυβέρνησης Οικονομικής Διπλωματίας, δηλαδή θα καταγραφούν οι ρόλοι και οι δραστηριότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο μηχανισμός της μεταξύ τους επικοινωνίας, τα εργαλεία δράσης που χρησιμοποιούν, θα γίνει ανασκόπηση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Οικονομική Διπλωματία και, παράλληλα, θα μελετηθούν πρακτικές αριθμού άλλων χωρών στον τομέα αυτό. Με την ολοκλήρωση αυτών των Δράσεων, θα καθοριστεί το μοντέλο Οικονομικής Διπλωματίας για την Κύπρο, που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, ιεράρχηση χωρών ή περιοχών του εξωτερικού για προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών μας συμφερόντων, καθώς και καθορισμό των καταλληλότερων εργαλείων οικονομικής διπλωματίας για τη δική μας περίπτωση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι, στην προσπάθεια αυτή υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, συμμετέχουν ενεργά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Οικονομικών, των Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, καθώς και επιχειρηματικών και επαγγελματικών συνδέσμων και οργανώσεων.

Από αυτή την ομαδική προσπάθεια θα ήταν παράλειψη να μην συμπεριληφθεί και συνυπολογιστεί η φωνή και άποψη της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και εν γένει του Κύπριου πολίτη. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Να ακούσουμε από όλους εσάς, εσάς που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, και να καθορίσουμε Στρατηγική την οποία όχι μόνο θα είναι θετικό να αξιοποιούμε όλοι αλλά και συνεχώς μέσα από την αξιολόγησή της να μπορούμε να την επικαιροποιούμε και εκσυγχρονίζουμε.

Θα καταγράψουμε, λοιπόν, απόψε όλες τις απόψεις, τις εισηγήσεις, την κριτική και όποια σχόλια ακουστούν από εσάς. Όσα λεχθούν απόψε θα αποτελέσουν για εμάς βασικό στοιχείο στη διεργασία διαμόρφωσης της Στρατηγικής. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας Στρατηγικής, η οποία θα είναι καθολικά αποδεκτή και θα λαμβάνει υπόψη το ρόλο και άλλων φορέων που ασκούν δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας, ειδικότερα του ιδιωτικού τομέα, που σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζει σαφώς καλύτερα από εμάς. Όπως προανέφερα, στόχος είναι μέσα από αυτή την προσπάθεια να εργαστούμε συλλογικά, δημιουργώντας μηχανισμούς συνεργασίας και αξιοποιώντας όλες τις πιθανές συνέργειες, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της όλης προσπάθειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση και χωρίς να επιθυμώ να προκαταλάβω τις τοποθετήσεις σας, θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε τις απόψεις σας σχετικά με τη σημασία που εσείς αποδίδετε στην Οικονομική Διπλωματία για την Κύπρο, τα στοιχεία που φρονείτε ότι πρέπει να περιλαμβάνει και τις προσδοκίες για τα αποτελέσματα και οφέλη που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, θα θέλαμε να ακούσουμε με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι πρέπει να λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Διπλωματικές του Αποστολές για την προώθηση της Οικονομικής Διπλωματίας, και πως μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα ενός συλλογικού μηχανισμού δράσης με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Γενικότερα, είμαστε εδώ για να ακούσουμε.

Το πάνελ των πολύ αξιόλογων συναδέλφων είναι εδώ για να σχολιάσει τοποθετήσεις σας και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματά σας. Βλέποντας τις 3 γυναίκες συναδέλφους, έρχεται στο μυαλό μου και μια άλλη προσπάθεια που κάνουμε για εισαγωγή της διάστασης του φύλου στην εξωτερική μας πολιτική, αλλά και πώς, για παράδειγμα, η διάσταση του φύλου συνδέεται με την οικονομική διπλωματία.

Μελέτες δείχνουν ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή ενισχύει την παραγωγικότητα και έχει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των γυναικών, τόσο στην απασχόληση όσο και από τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια. Τα αποτελέσματα των εταιρειών όπου η συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ είναι τουλάχιστον 35%, έχουν καλύτερη οργανωτική απόδοση και περισσότερα κέρδη, ενώ, ταυτόχρονα, λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια.

Φίλες και φίλοι,

Επιθυμούμε ένα Υπουργείο Εξωτερικών ανοικτό στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη και που λειτουργεί συλλογικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση σημαντικών πολιτικών δράσεων, όπως η Οικονομική Διπλωματία, που αποτελούν απαραίτητα και βασικά συστατικά στην προσπάθεια για ενίσχυση της παρουσίας και εικόνας της χώρας μας. Θέλουμε και είμαστε εδώ σήμερα για να σας ακούσουμε και να καταγράψουμε την γνώμη σας. Και είμαστε ανοικτοί στα όποια εποικοδομητικά και κριτικά  σχόλια σας εντός του πλαισίου που θα περιγράψει στη συνέχεια ο συντονιστής της εκδήλωσης, δημοσιογράφος που ειδικεύεται στα θέματα οικονομίας, κ. Γρηγόρης Σάββα, που αποδέχθηκε να συντονίσει την αποψινή συνάντηση αφιλοκερδώς.

Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία σας.

------------------------------ 

ΕΙ