Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-05-2019 14:35

Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να χαιρετίσω στην τελετή βράβευσης των μαθητών/ μαθητριών που διακρίθηκαν στον Εικαστικό Διαγωνισμό για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση με θέμα «Συμφιλίωση προσωπικής  και επαγγελματικής ζωής ». Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τους βραβευθέντες μαθητές για την επιτυχία τους, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.  Να συγχαρώ ,επίσης, την δια-τμηματική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση, την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση  για την πρωτοβουλία τους για τη διοργάνωση αυτού του Διαγωνισμού, καθώς και για το έργο που επιτελούν στα θέματα Ισότητας των φύλων.  Ο Διαγωνισμός αυτός έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στα ζητήματα ισότητας.

Οι πρωτοβουλίες που προωθούν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι άμεσα συνυφασμένες με τους στόχους πολιτικής που αφορούν την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα, στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και τη πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, στην ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και στην υγιή οικονομική ανάπτυξη.

Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή κρίνεται ,επίσης, σημαντική λόγω των δημογραφικών αλλαγών και της γήρανσης του πληθυσμού και των χαμηλών ποσοστών  γεννητικότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (περιλαμβανομένης και της Κύπρου). Ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες, και ιδίως οι γυναίκες, βαρύνονται υπερβολικά από τους περιορισμούς τις οποίες συνεπάγονται η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας καθώς και από την έλλειψη ποιοτικών, οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας, με αποτέλεσμα να μην διαθέτουν επαρκώς φερέγγυες βάσεις πάνω στις οποίες να προγραμματίσουν το μέλλον και να οργανώσουν τη ζωή τους.

Τα διάφορα μέτρα για επίτευξη της συμφιλίωσης, περιλαμβάνουν μέτρα όπως την ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των σχολείων, τη γονική άδεια, την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας κ.ά. Δεδομένου ,όμως, ότι η συμφιλίωση συνδέεται στενά πλέον με την πολιτική απασχόλησης, ο όρος σήμερα περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις του χρόνου απασχόλησης/ωράριο, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανισότητας στη βάση του φύλου στην εργασία .

Οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στα άτομα να εργάζονται και, παράλληλα, να φροντίζουν την οικογένειά τους, χωρίς να θυσιάζουν είτε την επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε την ευημερία της οικογένειάς τους είναι ένα θέμα που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί όλο και περισσότερο το Υπουργείο  και την κοινωνία γενικότερα.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω­νικών Ασφαλίσεων έχει πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια και επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα:

  • Την περαιτέρω ενεργοποίηση των επιθεωρητών ισότητας των φύλων, με διερεύνηση καταγγελιών, αλλά και διαφώτιση και παροχή συμβουλών σε φορείς και άτομα,
  • την περαιτέρω βελτιωμένη νομοθεσία στα θέματα προστα­σίας της μητρότητας, 
  • τη βελτίωση της γονικής άδειας για άνδρες και γυναίκες, μέσω ενθάρρυνσης ανδρών να την χρησιμοποιούν, με αύξηση ηλικίας του παιδιού, και με καλύτερη κάλυψη των γονέων που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες,
  • την προώθηση μεγάλου έργου για το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων, που περι­λαμ­βάνει ευρύ φάσμα μέτρων κατάρτισης, διαφώτισης και ανάπτυξης οδηγών, εγχειρι­δίων και κωδίκων συμπεριφοράς,
  • τη στήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, που δραστηριοποιείται ακόμη περισσό­τερο σε συμβουλές, έρευνες και διαφώτιση οργανισμών και κοινού,
  • τη στενότερη συνεργασία με άλλες Αρχές, όπως της Επιτρόπου Ισότητας και της Αστυνομίας. 

Η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα των εργαζομένων να συνδυάζουν αρμονικά την επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή. Η απάλειψη των εμποδίων ή παραγόντων που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, απαιτεί δράσεις όπως  η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και υπηρεσίες φροντίδας, η ύπαρξη ειδικών αδειών απουσίας για γονείς, καθώς και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας με τις οποίες να συμφιλιώνεται με ομοιόμορφο τρόπο η επαγγελματική και οικογενειακή ζωή και των δύο γονέων. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και μέτρα μέσω των οποίων οι άνδρες εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να λαμβάνουν άδειες απουσίας για οικογενειακούς λόγους.  Σε αυτή τη βάση, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  προώθησε το 2017 την ψήφιση του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου, ως ένα μέτρο ενθάρρυνσης των ανδρών για ουσιαστική εμπλοκή στην ανατροφή των παιδιών από τα πρώτα στάδια της ζωής τους.

Η προώθηση της ισότιμης χρήσης από άνδρες και γυναίκες, οικογενειακών αδειών όπως η γονική άδεια, αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο πολιτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς νομοθετικές ρυθμίσεις, για παράδειγμα με την παροχή κινήτρων προς εργοδότες  ώστε να παρέχουν τέτοιους όρους και συνθήκες εργοδότησης, που ενθαρρύνουν τη χρήση οικογενειακών αδειών από εργαζόμενους και από τα δύο φύλα. 

Η χρήση αδειών που σχετίζονται με τη φροντίδα παιδιών και από τους άνδρες εργαζόμενους, τους δίνει τη δυνατότητα να εξισορροπήσουν την επαγγελματική τους ζωή και να εκπληρώσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, καθιερώνει στα μάτια των εργοδοτών ότι η απουσία από την εργασία λόγω απόκτησης ή λόγω φροντίδας παιδιού δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες εργαζόμενες. Η καθιέρωση της ισότιμης χρήσης της γονικής άδειας καταρρίπτει τα στερεότυπα ως προς την ανάληψη των οικογενειακών ευθυνών.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την ισότητα των δύο φύλων, επιχειρήσεις και οργανισμοί που εφαρμόζουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες από αυτές που προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και ρυθμίσεις που προωθούν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μπορούν να λάβουν πιστοποίηση για την εφαρμογή αυτών των ευνοϊκότερων ρυθμίσεων. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να πιστοποιηθούν για κάποια «Καλή Πρακτική» που εφαρμόζουν, ενώ σε περίπτωση που ακολουθείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών στην επιχείρηση, τότε μπορούν να πιστοποιηθούν ως «Εργοδότης Ισότητας». Εδώ, θα πρέπει να σημειώσω ότι ένα εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών εργαζομένων, και που επιτρέπει την ισορροπημένη εξάσκηση τόσο των επαγγελματικών όσο και των οικογενειακών ρόλων του καθενός, είναι προς όφελος τόσο του εργοδότη όσο και των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, καλούμε τις επιχειρήσεις όπως εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στην ανοιχτή πρόσκληση για πιστοποίηση, η οποία ανακοινώνεται από το Φορέα σε ετήσια βάση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλες τις κρατικές Αρχές, τους κοινω­νικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερο­μένους, για την περαιτέρω ενίσχυση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής .

Σημ.:  Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, , ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Χρίστος Μαληκκίδης.

 

ΑΜ/ΣΧ