Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-06-2019 14:06

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2019

Πληθωρισμός 0,2%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,14 μονάδες και έφτασε στις 101,18 μονάδες σε σύγκριση με 101,04 μονάδες τον Απρίλιο 2019. Σε σχέση με τον Μάιο του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,2%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2018 - Μαΐου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2017 - Μαΐου 2018 παρουσίασε αύξηση 2% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2018 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 12,8%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα (-5,3%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 5,3%, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό 2,9%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες (3,2%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά  (-1,8%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7%).(Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2019 σε σχέση με τον Μάιο του 2018 είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,60), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,24). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Επικοινωνίες (0,13) και Μεταφορές (0,12), ενώ την μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά  (-0,34). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2019 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2018 είχε ο ηλεκτρισμός (0,40) ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,28). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα φρέσκα φρούτα (0,27) και τα πετρελαιοειδή (0,20) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ τα φρέσκα λαχανικά (-0,68) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση. (Πίνακας 5)

 

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Απρίλιος

2019

Μάιος

2019

Μάιος 19/

Μάιος 18

Μάιος 19/

Απρ 19

Ιαν- Μάιος 19/ Ιαν- Μάιος 18

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

101,75

99,96

-0,72

-1,76

3,57

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,30

98,52

0,84

0,22

0,67

Ένδυση και Υπόδηση

102,75

103,55

-2,56

0,78

0,11

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

107,14

107,64

5,26

0,47

6,98

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

95,82

96,60

-0,58

0,81

-0,47

Υγεία

101,30

101,31

-0,63

0,01

-0,20

Μεταφορές

98,72

99,51

-1,53

0,80

-2,72

Επικοινωνίες

91,47

94,36

-2,91

3,16

-5,24

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,82

99,79

0,26

-0,03

0,17

Εκπαίδευση

105,01

105,01

1,86

0,00

1,86

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

104,10

104,68

1,66

0,56

2,11

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,90

100,12

1,47

0,22

1,25

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

101,04

101,18

0,22

0,14

1,19

               

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Μάιος 19/

Μάιος 18

Μάιος 19/

Απρ 19

Γενικός Δείκτης

10000

0,22

0,14

Γεωργικά Προϊόντα

655

-1,08

-5,25

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-1,27

0,33

Ηλεκτρισμός

319

12,79

1,35

Πετρελαιοειδή

550

-2,97

2,22

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,68

0,47

 

Πίνακας 3

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Μάιος 19/

Μάιος 18

Μάιος 19/

Απρ 19

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

1906

-0,14

-0,34

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

347

0,03

0,01

Ένδυση και υπόδηση

721

-0,20

0,06

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο

1119

0,60

0,06

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού

644

-0,04

0,05

Υγεία

637

-0,04

0,00

Μεταφορές

1524

-0,24

0,12

Επικοινωνίες

439

-0,12

0,13

Αναψυχή και πολιτισμός

575

0,01

0,00

Εκπαίδευση

392

0,08

0,00

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

836

0,14

0,05

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

860

0,12

0,02

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

0,22

0,14

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Μάιος 19/Μάιος 18

Θετική επίπτωση

 

Ηλεκτρισμός

0,40

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,10

Αρνητικήεπίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

-0,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,22

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Μάιος 19/ Απρ 19

Θετική επίπτωση

 

Φρέσκα φρούτα

0,27

Πετρελαιοειδή

0,20

Κινητή τηλεφωνία

0,12

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,23

Αρνητικήεπίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

-0,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,14

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                 

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΕΙ)