Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-06-2019 10:54

Παρουσίαση του έργου του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Ιωάννας Παναγιώτου για την περίοδο Μαρτίου 2018 – Μαḯου 2019

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, σήμερα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, παρουσίασε το έργο του Γραφείου της για την περίοδο Μαρτίου 2018 – Μαḯου 2019, ως ακολούθως:

Ρόλος του Γραφείου – Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Η Επίτροπος υποβάλλει   εισηγήσεις   σε   Υπουργεία,  για   θέματα   σχετικά   με  το περιβάλλον και με την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής και νομοθεσίας,   είτε κατά παράκληση Υπουργείου είτε αυτοβούλως.
 • Υποβάλλει απόψεις σε σχέση με σημαντικές προτάσεις για την τροποποίηση σχετικών νόμων ή για την έγκριση νέων νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, ή παρέχει συμβουλές στο Υπουργικό Συμβούλιο και / ή σε οποιονδήποτε Υπουργό για θέματα της αρμοδιότητας του και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ή την ολομέλεια της Βουλής όταν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής ή της Βουλής κληθεί να το πράξει.
 • Η Επίτροπος, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλες Υπηρεσίες ή φορείς, μεριμνά για την οργάνωση και προσφορά επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και  δραστηριοτήτων για μαθητές ή φοιτητές και την έκδοση κατάλληλου υλικού για την ενημέρωση του κοινού ή την επιμόρφωση ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις ή εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον κρατικό ή ιδιωτικό τομέα, σε οποιαδήποτε θέματα αφορούν το περιβάλλον.
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

Στελέχωση Γραφείου:

Το Γραφείο λειτουργεί με δύο άτομα Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό (ένα άτομο εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα και ένα άτομο χειρίζεται το αρχείο), ένα Λειτουργό Περιβαλλοντολόγο για τρεις μέρες την βδομάδα, ένα Λειτουργό Εκπαιδευτικό και ένα Λειτουργό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προγραμμάτων.

Βασικός πυλώνας πολιτικής και δράσης του Γραφείου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη:

Βασικός πυλώνας πολιτικής και δράσης του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι η  υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης οριζόντια, σε όλες τις πολιτικές του κράτους και τις δραστηριότητες της κοινωνίας στη βάση της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των Ευρωπαϊκών πολιτικών όπως προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Tο Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος αποτελεί ίσως τον μοναδικό φορέα του κράτους που εργάζεται σε επίπεδο βάσης της κοινωνίας, προωθώντας την ατζέντα 2030 και επεξηγώντας τη σημασία της, ώστε συντονισμένα όλοι οι φορείς διακυβέρνησης να βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Οι 17 Στόχοι και 169 υποστόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.

Η ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Η Κύπρος αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Προτεραιότητα σε επίπεδο πολιτικών και δράσεων για το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος αποτελούν κυρίως οι πιο κάτω στόχοι της ατζέντας:

Στόχος 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή

Στόχος 11: Δημιουργούμε πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους  (η Διαχείριση των Αποβλήτων αποτελεί υποστόχο).

Στόχος 13: Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Στόχος 14: Διατηρούμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχος 15: Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε την απερήμωση, και σταματάμε και αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Συνεργασίες:

Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος συνεργάζεται με το Προεδρικό, την  Βουλή, τα Υπουργεία, τα Κόμματα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τις  Τοπικές Αρχές, τα Πανεπιστήμια, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και άλλες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, την κοινωνία των πολιτών, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Συμμετοχή σε Συμβούλια - Επιτροπές:

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος συμμετέχει στα Συμβούλια του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού», του Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης Ποδηλάτου και με Εκπρόσωπο στην Επιτροπή Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις:

Συμμετείχαμε  σε  19 δημόσιες διαβουλεύσεις το 2018 και σε επτά, το 2019 και καταθέσαμε  απόψεις γραπτώς.

Έχουμε προσκληθεί σε δημόσιες διαβουλεύσεις που αφορούν θέματα περιβάλλοντος που διοργανώθηκαν από τα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αλιείας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Μεταλλείων, Τμήμα Δασών), καθώς και σε διαβουλεύσεις που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και  το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ενδεικτικά θέματα στα οποία δώσαμε απόψεις, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων:

 • Αναθεώρηση των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου
 • Ανασκόπηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο
 • Προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη στρατηγική που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και αντιμετώπιση της ανομβρίας
 • Αναβάθμιση των συνθήκων ασφάλειας των ποδηλατιστών και ενθάρρυνση της περαιτέρω χρήσης του ποδηλάτου  
 • Τοπικά Σχέδια Δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων
 • Ανασκόπηση του Εθνικού σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο
 • Κύρωση πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών σύμβασης της Βαρκελώνης
 • Νόμος για την κύρωση των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
 • Ετοιμασία κανονισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου
 • Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013
 • Ο περί του περιβάλλοντος συζήτησης πρότασης Νόμου (περιβάλλον και υγεία του παιδιού)
 • Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (τροποποιητικός Νόμος) του 2017
 • Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τροποποιητικός Νόμος του 2018
 • Νέοι Κανονισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  κ.ά.

Κατάθεση απόψεων:

Καταθέσαμε απόψεις γραπτώς σε όλα τα θέματα για τα οποία μας ζητήθηκε άποψη (κυρίως νομοσχέδια) πριν την προώθηση τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου η άποψη του εκάστοτε Επιτρόπου Περιβάλλοντος πρέπει να επισυνάπτεται.

Καταθέσαμε αυτοβούλως απόψεις με επιστολές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους  Υπουργούς, τη Βουλή και Δ/ντές Τμημάτων για πλείστα θέματα που αφορούσαν την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.

Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στάλθηκαν από την Επίτροπο 82 επιστολές το 2018 και 24 επιστολές το 2019.

Αναφέρω κάποια από τα θέματα για τα οποία στείλαμε γραπτώς τη δική μας θέση:

 • Περιβαλλοντικές πιέσεις από οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές» του Δήμου Πέγειας
 • Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Πρόληψη της Δημιουργίας και τη Διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων
 • Προστασία και Ευημερία των Ζώων
 • Προστασία Λίμνης Παραλιμνίου
 • Οχληρία από Έντονες Οσμές και Αποπνικτική Ατμόσφαιρα στο Δάλι
 • Δημιουργία μονοθεματικού  πάρκου κροκοδείλων  στο Δασάκι της Άχνας
 • Μετακίνηση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την ακτογραμμή της Λάρνακας στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και Τερματισμός της χρήσης τους στη Λάρνακα 
 • Ρύθμιση του προβλήματος της ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές εκτός ορίων ανάπτυξης
 • Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση
 • Πλήρης απαγόρευση της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα
 • Σταδιακή εφαρμογή Διεθνούς Πρότυπου ISO 37101 για Ανάπτυξη Βιώσιμων Πόλεων/ Κοινοτήτων
 • Δημιουργία Εθνικής Προδιαγραφής για Βιώσιμα Πάρκα, κ.ά.

Συμμετοχή σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:

To 2018 προσκληθήκαμε και συμμετείχαμε σε 33 συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, 10 συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και τρεις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το 2019 συμμετείχαμε σε 14 συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος,  επτά συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, δύο συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και σε μία συνεδρίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασία, εκφράζοντας απόψεις για τα θέματα της ημερησίας διάταξης για τα οποία  είχαμε προσκληθεί.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από τα θέματα στη συζήτηση των οποίων συμμετείχαμε:

 • Οι ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την πιθανή δημιουργία πάρκου κροκοδείλων
 • Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
 • Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016
 • Η συλλογή, διαχείριση και χωροθέτηση των σημείων φύλαξης των ανακυκλώσιμων ελαστικών: Ζητήματα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία
 • Η κυβερνητική πολιτική για το θέμα της προστασίας και  διαχείρισης του Ακάμα
 • Ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016
 • Ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη λειτουργία των Πράσινων Σημείων
 • Το πρόγραμμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων παλαιών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ελαστικών, καθώς και αδρανών υλικών, και η ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωση
 • Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Φύλαξης) Κανονισμοί του 2019, κ.ά.

Διαμεσολαβητικές / Συντονιστικές προσπάθειες:

Αναλάβαμε σειρά πρωτοβουλιών για συντονισμό αρμοδίων Υπουργείων και/ή Τμημάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της κοινωνίας για σωρεία περιβαλλοντικών θεμάτων, καθότι τα πλείστα θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης είναι οριζόντια. Ως εκ τούτου, λόγω και της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια συντονισμού και καθορισμού χρονοδιαγραμμάτων για να μην χάνεται χρόνος για την επίτευξη των στόχων.

Παραδείγματα:

1. Οχληρία από έντονες οσμές και αποπνικτική ατμόσφαιρα στην ενορία Αγίων Κωνσταντίου και Ελένης στο Δάλι

2. Ρύπανση της Θάλασσας

3. Διαχείριση της Κοιλάδας Γερμασόγειας, κ.ά.

Παράπονα πολιτών: 

Χειριστήκαμε  74 παράπονα πολιτών και οργανωμένων συνόλων με επιστολές και περίπου 120 τηλεφωνικά  για τα οποία ενημερώσαμε τους παραπονούμενους για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, καθώς και για το αποτέλεσμα.

Τα παράπονα πολιτών αφορούσαν κυρίως τα πιο κάτω θέματα:

 • Παράνομη εναπόθεση σκουπιδιών
 • Παράνομη υλοτομία                                                 
 • Κόψιμο δέντρων σε πάρκα και κατοικημένες περιοχές
 • Χωροθέτηση έργων με επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • Οχληρία
 • Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
 • Πρατήρια βενζίνης σε κατοικημένες περιοχές
 • Παράνομη λατόμηση.

Παρουσιάσεις σε Σχολεία / Τοπικές Αρχές / Οργανισμούς

Το Γραφείο μας το 2018 πραγματοποίησε 117 παρουσιάσεις για πληθώρα περιβαλλοντικών θεμάτων  σε  30 Νηπιαγωγεία, 75 Δημοτικά, 9 Γυμνάσια και 3 Λύκεια. To 2019 πραγματοποιήθηκαν 85 παρουσιάσεις σε 4 Νηπιαγωγεία, 44 Δημοτικά, 8 Γυμνάσια, 4 λύκεια και Τεχνικές Σχολές.

Κατά μέσο όρο εκπαιδεύονται μέσω αυτών των παρουσιάσεων 15.000 μαθητές και 1.700 εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο. Επίσης, δώσαμε διαλέξεις σε Δήμους, Κοινότητες, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Τμήματα του Δημοσίου όπως είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Τμήμα Φυλακών, τα στρατόπεδα και αλλού.

Κυριότερα θέματα για τα οποία μας ζήτησαν παρουσίαση για σκοπούς ενημέρωσης είναι:

 1. Πλαστικό- Εχθρός της Γης
 2. Οικιακή κομποστοποίηση
 3. Διαχείριση Αποβλήτων
 4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 5. Φύση και Βιοποικιλότητα
 6. Διαχείριση Παραλιών
 7. Προστασία και Ευημερία των Ζώων
 8. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία – Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία
 9. Προώθηση Χρήσης Ποδηλάτου
 10. Ρύπανση της Θάλασσας
 11. Εξοικονόμηση Ενέργειας/ΑΠΕ
 12. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 13. Κλιματική Αλλαγή
 14.  Χώροι πρασίνου/πάρκα, κ.ά.

Εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ετήσια βάση στο Προεδρικό Μέγαρο από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος:

 • Ώρα της Γης
 • Μέρα Αστρονομίας
 • Παγκύπρια Βραβεία σε Οργανισμούς
 • Βραβεία Πράσινη Πόλη/Πράσινη Κοινότητα

Εκστρατείες σε εξέλιξη: 

 1. Let’s do it Cyprus! ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο
 2. Beat plastic Cyprus
 3. Λέμε όχι στο πλαστικό καλαμάκι
 4. Zero waste
 5. Οικιακή Κομποστοποίηση
 6. Πρόγραμμα  Green Offices
 7. Ενημέρωση για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων
 8. Βιώσιμοι Δήμοι/Κοινότητες
 9. Πράσινη Γειτονιά
 10. Βιώσιμα πάρκα
 11. Δημιουργία Βιολογικών Λαχανόκηπων σε Σχολεία και Κοινότητες
 12. Προστατεύουμε την Μέλισσα
 13. Πρωτοβουλία Πρασινίζουμε την Κύπρο
 14. Προώθηση της χρήσης ποδηλάτου
 15. Πράσινες Αθλητικές Διοργανώσεις

Για την καθημερινή δραστηριότητα του Γραφείου  μπορείτε να ενημερώνεστε  από το facebook και το twitter.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που καθημερινά και άκοπα εργάζονται μαζί μου για υλοποίηση των στόχων και υποχρεώσεων του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Ευχαριστώ, επίσης, όλους  τις συνεργάτες από την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  την κοινωνία των πολιτών με τους οποίους εργαζόμαστε συντονισμένα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

(ΕΚ)