Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-06-2019 15:51

Συμμετοχή Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Τη δεύτερη τους συνάντηση με την Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν, σήμερα, ο Πρόεδρος και Μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της περασμένης Δευτέρας, 3 Ιουνίου 2019, κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώθηκε ως προς το ρόλο και τις εργασίες του Συμβουλίου. Τόσο ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Βότσης όσο και τα Μέλη της Επιτροπής καλωσόρισαν το Συμβούλιο και εξέφρασαν την επιθυμία για τακτική ενημέρωση ως προς την πρόοδο των εργασιών του και ως προς τις προτάσεις πολιτικής που υποβάλλει προς την κυβέρνηση και το βαθμό στον οποίο αυτές υλοποιούνται από την εκτελεστική εξουσία.

Τα Μέλη της Επιτροπής ζήτησαν τις απόψεις του Συμβουλίου επί ευρέως φάσματος θεμάτων, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση της σημερινής δεύτερης συνάντησης, ώστε να δοθεί ο χρόνος για απαντήσεις και πληρέστερη ενημέρωση από το Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες ως προς το πεδίο εργασιών και τους τομείς ενδιαφέροντος του Συμβουλίου, καθώς και τις απόψεις του Συμβουλίου για την λειτουργία βασικών τομέων της οικονομίας, σε σχέση με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της οικονομίας, περιλαμβανομένου και του δημόσιου τομέα. Πιο εμπεριστατωμένες και ολοκληρωμένες απαντήσεις στο εν λόγω ερώτημα αναμένεται να δοθούν και στη συνέχεια, στα πλαίσια διαμόρφωσης της νέας μακροχρόνιας στρατηγικής ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Κληρίδης, αναφερόμενος στο σχετικό έργο του Συμβουλίου το οποίο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτήματα τέθηκαν επίσης σχετικά με  εισηγήσεις του Συμβουλίου, στα πλαίσια της σύστασης που υπέβαλε προς την Κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο αναφορικά με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων και το ευρύτερο επενδυτικό πλαίσιο στην Κύπρο. Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν πρόσθετα την ικανοποίηση τους ως προς τη συμπερίληψη και του πρωτογενή τομέα στους τομείς προτεραιότητας που μελετά και προτίθεται να διαμόρφωση πρόταση πολιτικής το Συμβούλιο.  Τέλος, ζητήθηκαν οι θέσεις του Συμβουλίου για θέματα ιδιωτικοποιήσεων, θέματα που αφορούν στο περί ενοικιοστασίου ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και επί θεμάτων που αφορούν στη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς  δημοσιονομικού πλαισίου για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.  Αναφορά έγινε και στην υπό ετοιμασία πρόταση του Συμβουλίου για θέματα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου απάντησαν στα ερωτήματα της Επιτροπής και  επιβεβαίωσαν την πρόθεση διατήρησης αλλά και ενίσχυσης αυτού του πλαισίου επικοινωνίας με τη Βουλή, ώστε εκεί που κρίνεται σκόπιμο και μέσα από τις απαραίτητες συνέργειες να συμβάλλουν αποτελεσματικά οι δύο πλευρές στην επίτευξη των κοινών στόχων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε η θεσμοθέτηση των συναντήσεων του Συμβουλίου με την Επιτροπή, οι οποίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο. Συμφωνήθηκε επίσης η άμεση κοινοποίηση στην Επιτροπή των συστάσεων του Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση, καθώς και η παροχή ενημέρωσης ως προς την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων από την Κυβέρνηση.    

------------------------

ΕΙ