Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2019 11:04

Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ημερίδα «Η ασφαλής χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικές περιοχές»

 

Προτεραιότητα ο περιορισμός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας

 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα με θέμα «Η ασφαλής χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικές περιοχές», η διοργάνωση της οποίας αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Βασικό αντικείμενο της ημερίδας είναι η ενημέρωση σχετικά με τις Νομοθεσίες που διέπουν την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που τα προϊόντα αυτά επιφέρουν στον άνθρωπο και στη φύση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό της χρήσης τους σε ειδικές περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας όπως πάρκα, τουριστικά καταλύματα, γηροκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις, η προστασία των οποίων αποτελεί προτεραιότητα.

Ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου είναι η απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης από τους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, με ικανοποιεί ιδιαίτερα η τεράστια προσπάθεια που έγινε για κατάρτιση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μάλιστα, το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Γεωργίας παρακολούθησαν πάνω από 24 χιλιάδες άτομα. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι σήμερα, η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων επαγγελματικής χρήσης επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένους πωλητές σε καταρτισμένους χρήστες, περιορίζοντας έτσι την ανεξέλεγκτη χρήση και συμβάλλοντας στη λήψη μέτρων προστασίας όσων επηρεάζονται από την εν λόγω χρήση. Επιπλέον, έχουν εκπαιδευτεί 450 Γεωπόνοι και Δασολόγοι ως Σύμβουλοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και οι σχετικές γνωματεύσεις εκδίδονται πλέον υποχρεωτικά από εξειδικευμένα άτομα, τα οποία διαθέτουν το απαραίτητο επαγγελματικό και επιστημονικό υπόβαθρο.  

Πρόσθετα, έχει τεθεί σε λειτουργία το πρότυπο εργαστήριο ελέγχου και βαθμονόμησης ψεκαστήρων. Βασικός του ρόλος είναι η εκπαίδευση προσωπικού και η αδειοδότηση σταθμών επιθεώρησης, οι οποίοι θα προβαίνουν στον έλεγχο της αποτελεσματικής και ασφαλούς λειτουργίας των ψεκαστήρων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες χρήστες.

Σε ό,τι αφορά στην προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με τη στενή συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καταβάλλεται μια καθολική προσπάθεια ενημέρωσης των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ειδικά σε περιπτώσεις γειτνίασης πηγών νερού με τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Γενικά, η στενή συνεργασία και η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, η Υγειονομική Υπηρεσία, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Γεωργίας, επιτρέπει την ευρύτερη και πληρέστερη δυνατή προστασία από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σημαντική θεωρείται και η καθιέρωση του Προγράμματος «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου» από το Τμήμα Γεωργίας, κάτω από την ομπρέλα του Διαγωνισμού «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα βραβεύει τους φορείς που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κάτι που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ειδικές περιοχές.

Κυρίες και κύριοι,

Οι ενέργειές μας για ένα καθαρότερο περιβάλλον, με κύριο γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας, δεν σταματούν εδώ. Έχοντας ως ισχυρά εργαλεία το Κοινοτικό αλλά και το Εθνικό Νομικό Πλαίσιο, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με στόχο τη μείωση της χρήσης αλλά και των κινδύνων από την χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για να είμαστε σε θέση να επιτελούμε την αποστολή μας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας, χρειάζεται διαβούλευση και συνεχής συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η σημερινή ημερίδα, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

(MAK)