Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2019 15:00

Ανακοίνωση σχετικά με κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη στη Δρομολαξιά

Σε σχέση με το περιεχόμενο επιστολής που απέστειλε Ελληνοκύπριος δικηγόρος, κατ’ εντολή του Τουρκοκύπριου πελάτη του, προς τις 22 οικογένειες προσφύγων οι οποίες  έχουν στεγαστεί με σχέδιο αυτοστέγασης, ανεγείροντας οικίες σε τουρκοκυπριακή γη στη Δρομολαξιά, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες, στο σύνολό τους, περιήλθαν στη διαχείριση του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, με βάση τις πρόνοιες του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμου, ο οποίος σαφώς καθορίζει ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θα είχε ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης τους, περιέρχονται στηv αρμοδιότητα του Κηδεμόνα, μέχρι την τελική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

Σε ό,τι αφορά το εν λόγω τεμάχιο, σημειώνεται ότι για αυτό ουδέποτε τέθηκε συγκεκριμένο αίτημα στον Κηδεμόνα για απόδοσή του στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη. Οι πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, μάλιστα, επισημάνθηκαν γραπτώς σε αυτόν, κατά την μετεγγραφή του τεμαχίου δυνάμει δωρεάς.

Ως προς το περιεχόμενο της επιστολής του δικηγόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών απευθύνθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία διαπίστωσε ότι, εκ πρώτης, τίθεται ζήτημα παραβίασης της σχετικής με τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας, ζήτημα για το οποίο θα απευθυνθεί στον δικηγόρο του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Εξ αφορμής, το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει τόσο τις 22 επηρεαζόμενες οικογένειες προσφύγων, όσο και όλους τους πρόσφυγες, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατοχή και χρήση της περιουσίας που νόμιμα τους έχει παραχωρηθεί. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο επιθυμεί να καλέσει τις επηρεαζόμενες οικογένειες να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή άλλη διαβούλευση με τον Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη.

 

(ΕΚ/ΣΧ)